Korona

Oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Tysnes kommune.

Les mer
Kart

Kartverk

Ved sida av dei oppgåvene som er knytte til matrikkellova og dei forskjellige sakstypane, er kommunen også ansvarleg for vedlikehald av digitale kartbasar og å formidla digitale og analoge kart til offentleg og privat bruk.

 

Følgjande kart kan skaffast:

  • Digitale kart i FKB-B over store delar av kommunen.  I område med tettast busetnad, er det detaljert høgdegrunnlag (ekvidistanse 1 m).
  • Digitale økonomiske kart over kommunen konstruert i 1998.
  • Kommunen har eigen kartbase for vatn og avløp som me jobbar med å få komplett.
  • Analoge økonomiske kart i målestokk 1:5000 konstruert i 1988.
  • Analoge tekniske kart i målestokk 1:1000 over delar av kommunen med tettast busetnad, konstruert i tidsrommet 1968 - 1988.