Tysnes Fjordbruk AS sin lokalitet Flornes

FISKE, FANGST OG AQUAKULTUR PÅ TYSNES

Fiskeri og havbruk er ei stor næring på Tysnes. Havet er framtida! Dei marine næringane har dei seinare åra vært i sterk vekst, og forventningane er store til ei næring som i løpet av få år kan bli Norges viktigaste


Alsaker fjordbruk administrasjon Onarheim
Administrasjon Alsaker Fjordbruk AS på Onarheim (Foto Øyvind Hope)

Alsaker Fjordbruk AS er eit av dei leiande oppdrettskonserna i Noreg, når det gjeld produksjon av laks. Konsernet har ein kapasitet på omlag 42 millionar sjødyktig settefisk og ein matfiskproduksjon med utgangspunkt i 22 konsesjonar.

Dei har settefisk, matfisk og slakteri med lokasjonar rundt om i Sunnhordland.


Lerøy sitt anlegg på Tysnes
Lerøy sitt anlegg på Tysnes

Lerøy Seafood Group AS er et verdensledande sjømatselskap med røtter tilbake til 1899. Kjernevirksomheten til konsernet er produksjon av laks og ørret, fangst av kvitfisk, videreforedling, produktutvikling, markedsføring, salg og distribusjon av sjømat.


Rex StarTareproduksjon
Rex StarTareproduksjon (FOTO: INGUNN GJÆRDE, BLADET TYSNES)

Ocean Forest - et hav av muligheter

Taredyrking kan bidra til å skaffe verden nok sunn mat og rein energi. Gjennom selskapet Ocean Forest samarbeider Lerøy og Bellona for å gjøre ein ambisiøs idé til ein bærekraftig og lønnsom virkelighet.

 


Vågen Skruepresse
Bilete: Vågen si skruepresse

Vågen AS leverer løysningar for effektiv og rasjonell masse handtering. I tillegg til tradisjonelle transportskruer, konstruerer og leverer utstyr for pressing/avvanning, rensing, miksing, dosering etc. Som til dømes matindustrien, kommunal sektor, reinseanlegg og prosessindustri. Vågen AS leverer komplette løsninger for Pneumatisk Transport til norsk industri onshore og offshore.

 


Njord Aqua

 

Njord Aqua AS  er eit nyetablert undervasselskap med base på Tysnes som tilbyr tenester til oppdrettsnæringa og kystnær industri ved hjelp av fjernstyrte undervassfarkostar (ROV). Dei driv mellom anna med overvaking av not og fisk, med sluttrapport etter inspeksjon.

 


Matre fiskeriselskap

Matre fiskeriselskap AS held til i Flakkavågen på Tysnes. Det er 3 årsverk ombord. I løpet av eit driftsår så fisker dei etter torsk, sei, sild, makrell og lange som hovudfiskeri. Dei drifter med garn og not.

 


Tysnes Sjøtransport As utfører oppdrag som, død fiskhåntering, slepeoppdrag, fortøyning/utlegging av iler, frakt av matrialer. Har også lekter for utleie,17x5 m.

 

 

Kontakt oss

Næring

Telefon: 53437000

Telefax: 53437011

E-post: post@tysnes.kommune.no

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal

Skjema

Relaterte artiklar