Rullestol med bamse

Tilrettelegging av barnehagetilbod for barn med nedsett funksjonsevne

Kommunen skal sikre at barn med nedsett funksjonsevne får tilfredsstillande utbytte av det ordinære barnehagetilbodet. Jfr. Lov om barnehager § 19 g

Individuell tilrettelegging av barnehagetilbod for barn med nedsatt funksjonsevne jf. § 19g i barnehagelova. 

Barn med nedsatt funksjonsevne skal ha moglegheit til å delta i barnehage i likhet med andre barn. Barnehagelovens § 2, tredje ledd, stiller krav til at barnehagen skal tilpassa tilbodet blant anna ut frå barnets funksjonsnivå. Dette betyr at barnehageeigar har ansvar for å sjå til at også barn med nedsatt funksjonsevne får et barnehagetilbod i tråd med lova. Barnehageeigars ansvar er likevel avgrensa til kva barnehagen kan gjera innanfor dei ordinære rammene.

Kommunen skal sikra at barn med nedsatt funksjonsevne får et egna individuelt tilrettelagt barnehagetilbod. Kommunens tilretteleggingsplikt gjeld tiltak som er nødvendig for at barnet skal nyttiggjere seg av barnehageplassen. Plikten gjeld barn med nedsatt funksjonsenve som er busatt i kommunen og som har barnehageplass.

Tysnes kommune fatter vedtak om tilrettelegging av barnehagetilbodet til barn med nedsatt funksjonsevne. Det er foreldra som melder om behov for individuelt tilrettelagt barnehagetilbod til sitt barn. Barnehagen barnet går i, veiledar foreldra i utfylling av skjema. Avgjerda er et enkeltvedtak etter forvaltningslova, og foreldra har klagerett på vedtaket. Klageinstans er Fylkesmannen, jf. ny § 9b.

 

Melding om tilrettelegging kan du gjer her : MELDESKJEMA

 

 

Kontakt oss

Born og utdanning

Telefon: 53437000

Telefax: 53437011

E-post: post@tysnes.kommune.no

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal