Bilete Planområde

Reguleringsplan til offentleg høyring - Uggdal bustadområde

27. juni 2017
Landbruk/teknisk har i møte 22.06.2017 vedteke med heimel i §§ 12-10 og 12-11 i plan og bygningslova at detaljregulering for Uggdal bustadområde (del av gnr. 66 bnr.4,6,1...
Våge plan

Reguleringsplan Våge sentrum - ny høyringsrunde

18. mars 2016
Tysnes kommune har i formannskapet sitt møte 1.mars d.å gjort vedtak om å leggja områdeplan for Våge sentrum på nytt ut til offentleg høyring.
Bilete Svarvahella

Reguleringsplan for Svarvahella

21. april 2015
Formannskapet vedtok i møte 05.02.14 å leggja framlegg til reguleringsplan for Svarvahella, del av gnr.75 bnr.3 m.fl., ut til offentleg ettersyn.

Kontakt oss

Planar

Telefon: 53437102

Telefax: 53437101

E-post: post@tysnes.kommune.no

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal