PP-Tenesta

Tysnes kommune har pp-teneste ilag med Fitjar og Stord kommune.

Stord kommune PPT

 

Tilvisingsskjema - skule.pdf

Tenesteomtale

Den pedagogisk-psykologiske tenesta (PPT) skal gjere ei fagleg vurdering - ei såkalla sakkunnig vurdering. Vurderinga skal vise om barnet treng spesialpedagogisk hjelp og vil foreslå eit tilbod for barnet, foreldra eller barnehagen.
 
Det er opplæringsloven som krev at PPT gjer denne vurderinga, då PPT er både fagleg kompetent og ein nøytral part.
 
PPT skal gjere ei sakkyndig vurdering i desse tilfella:
  • Søknad om tidleg eller utsett skulestart
  • Spesialpedagogisk hjelp
  • Spesialundervisning
  • Fritak frå opplæring
  • Punktskriftopplæring
  • Teiknspråkopplæring
  • Alternativ og supplerande kommunikasjon (ASK)
  • Inntak til særskilt utdanningsprogram i vidaregåande
  • Utvida opplæringstid i vidaregåande skule

 

Målgruppe

Born, ungdom og elevar som ikkje har eller ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet.

 

Kriterium/vilkår

Du har ikkje eller kan ikkje få tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet.

 

Lover

Alle kommunar og fylkeskommunar skal ha ei pedagogisk-psykologisk teneste.

Sjå:
Barnehagelova, § 31 - Rett til spesialpedagogisk hjelp
Opplæringslova § 5-6 - Pedagogisk-psykologisk teneste
Forskrift til opplæringslova, kapittel 5 Klage på vurdering

 

Forskrift til opplæringslova
Barnehageloven
Opplæringslova

Rettleiing - korleis få utført
eller motta tenesta

Born/elevar under 15 år blir tilvist av føresette sjølve eller i samråd med barnehage/skule/helsestasjon. Unge over 15 år kan ta initiativ til tilvising sjølv, eventuelt i samarbeid med skulen.

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp med tilvisinga.

 

Saksbehandling

Uttalen frå PPT er eit ledd i saksførebuinga før det blir gjort vedtak om spesialundervisning o.a.

 

Saksbehandlingstid

Førespurnader om tilvising blir behandla etter kvart som dei kjem inn.

 
 

 

Kontakt oss

Born og utdanning

Telefon: 53437000

Telefax: 53437011

E-post: post@tysnes.kommune.no

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal