vigsle

Frå 1. januar 2018 kan du gifta deg borgarleg i Tysnes kommune.

Alle som ønskjer det kan gifta seg i Tysnes kommune. Det er tre funksjoner i kommunen som har vigselsmyndighet: ordførar, varaordførar og rådmann.

Slik går du fram om du vil gifta deg borgarleg:

 1. For å inngå ekteskap i Noreg, må Staten først gjennomføra ei prøving av ekteskapsvilkåra. Dette blir utført av folkeregisteret ved ditt regional skattekontor. Deretter får du ein prøvingsattest som er gyldig i fire månader. Sjå skatteetatens Veien til ekteskapet – steg for steg

  Når du har motteke prøvingsattest kan du henvenda deg til kommunen for å få tilsendt skjema: Kommunale vigsler – bestilling og registering. Husk at dette må gjera i god tid, seinast fire veker før ønska bryllupsdato.

Tilbodet er gratis under desse vilkåra:

 • Brurfolka er busette i Tysnes kommune. Det er tilstrekkeleg at den eine av paret er folkeregistrert i Tysnes

 • Vigselen skjer på virkedagar mellom kl. 09.00 – 15.00

 • Kommunestyresalen vert nytta som vigslingslokale

  For vigsle av innbyggjarar frå andre kommunar gjeld eigne satsar for eigenbetaling – sjå vedlegg nedst  på sida.

  Det same gjeld vigsler utanom virkedagar mellom 0900 – 1500, og vigsler som vert halde andre stadar enn i  kommunestyresalen.

  Etter vigselen

  Brudeparet vil få tilsendt midlertidig vigselsattest. Kommunen sender denne også til folkeregisteret som utstedar endeleg vigselsattest.

  Om du skal endra namn som resultat av vigselen, må du ordne dette sjølv. Søknad finn du på Skatteetaten sine nettsider.

   

Kontakt oss

Administrasjon

Telefon: 53437000
Telefax: 53437011
E-post: post@tysnes.kommune.no

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal