Den kommunale ergoterapitenesta.

Ergoterapeuten i Tysnes kommune arbeider i open omsorg med menneske i alle aldrar og med ulike typar lidingar og diagnosar. Til ergoterapeuten kjem folk som har problem med å meistra aktivitetar og gjeremål i kvardagen. Ergoterapi er også å hjelpa pasienten til å ta i bruk eigne ressursar. For eldre kan tidlege ergoterapitiltak verka førebyggjande m.o.t. innlegging i institusjon.

Arbeidet omfattar

 • rehabilitering og habilitering
 • tilrettelegging, tilpassing og kompensasjon for tapt funksjon
 • rådgjeving ved bustadendring
 • tekniske hjelpemiddel
 • ergonomiske tiltak
 • funksjonsvurdering i bilsaker m.m.

Ergoterapeuten

 • deltek i tverrfagleg rehabiliteringsteam
 • kan vera konsulent m.a. i høve til offentlege bygg slik at dei kan bli best mogleg tilrettelagt for funksjonshemma
 • kan tilvisa til synspedagog dersom du har behov for synshjelpemiddel (spesial-lamper, luper m.m.)
 • er kontaktperson for kommunen til Hjelpemiddelsentralen i Hordaland

Du kan altså kontakta ergoterapeuten dersom du har behov for:

 • Rettleiing i tilpassing av bustad
 • Rettleiing i høve til ergonomi
 • Rettleiing/trening i høve til å utføra daglege gjeremål eller aktivitetar
 • Formidling av hjelpemiddel frå kommunalt lager (korttidsutlån)
 • Formidling av hjelpemiddel frå Hjelpemiddelsentralen (langtidsutlån) etter Lov om folketrygd §§ 10-5, 10-6 og 10-7
 • Oppfølging eller fornying av hjelpemiddel du tidlegare har fått
 • Reparasjon av hjelpemiddel
 • Tilbakelevering av hjelpemiddel som ikkje er i bruk lenger

Ergoterapitenesta består av 80 % stilling Kommuneergoterapeut. Ergoterapeuten har kontor på helseavdelinga på kommunehuset. Det er ingen eigenandel på ergoterapitenesta.

Du kan kontakte ergoterapeuten via resepsjonen i rådhuset på telefon 53 43 70 00.