Eldrerådet i Tysnes har følgjande medlemer:

Medlemer:   Varamedlemer:
     
     
     
     
     


E-post adresser:

     
     


Anders Teigen frå kommuneadministrasjonen er referen, anders.teigen@tysnes.kommune.no             

Oppgåver for eldrerådet: 

Hovudoppgåve: Gi uttale til kommunen i ”alle saker som gjeld levekåra for eldre”.

Eldrerådet har berre rådgivande funksjon og uttalerett, og kan ikkje avgjera saker.

Som døme kan nemnast:

  • Årsbudsjett/økonomiplanar
  • Kommune-/fylkesplanar
  • Tiltak og planar i helse- og sosialsektoren
  • Idretts- og kulturtiltak
  • Bustadbygging og reguleringssaker
  • Samferdsels- og kommunikasjonsplanar.

Eldrerådet kan også ta opp eigne saker, og treng såleis innspel frå andre i kommunen.