Korona

Oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Tysnes kommune.

Les mer

Eldreråd

Som alle kommunar i landet, skal Tysnes ha eit eldreråd. Eldrerådet er oppnemnd av kommunestyret, men har i dag ingen politikar som medlem. Sidan Tysnes ikkje har noko aktivt Pensjonistlag (for tida), er heller ingen av medlemene føreslått derifrå, slik som lovteksten oppfordrar til.

Eldrerådet i Tysnes har følgjande medlemer:

Medlemer:   Varamedlemer:
 Freddy Jensen  leiar  Sigmund Meland
 Helge Hauge  nestleiar  Gunvor Solheim
 Erna Drange    Jorunn Onarheim
 Ingeborg Tysnes    Ingrid Sunde
 Oddvar Sunde    Tore Økland


E-post adresser:

Freddy Jensen freddy.jensen@haugnett.no

53431264/91328729

Helge Hauge helge.hauge@haugnett.no 99640123


Anders Teigen frå kommuneadministrasjonen er referen, anders.teigen@tysnes.kommune.no             

Oppgåver for eldrerådet: 

Hovudoppgåve: Gi uttale til kommunen i ”alle saker som gjeld levekåra for eldre”.

Eldrerådet har berre rådgivande funksjon og uttalerett, og kan ikkje avgjera saker.

Som døme kan nemnast:

  • Årsbudsjett/økonomiplanar
  • Kommune-/fylkesplanar
  • Tiltak og planar i helse- og sosialsektoren
  • Idretts- og kulturtiltak
  • Bustadbygging og reguleringssaker
  • Samferdsels- og kommunikasjonsplanar.

Eldrerådet kan også ta opp eigne saker, og treng såleis innspel frå andre i kommunen.