Frå 1. januar 2023 gjeld følgande satsar per månad:

100 % plass: 3000,-

80 % plass: 2865,-

60 % plass: 2495,-

 

Kostpengar

I tillegg kjem det kostpengar. Matprisen er 360,- for full plass.

Søskenrabatt

Det vert gjeve søskenmoderasjon. Det vil seia at ein betalar full sats for 1. barnet, får 30 % reduksjon for barn nr. 2, og 50 % for barn nr. 3, 4.

Kostpengane vert ikkje redusert.

Redusert foreldrebetaling

Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetaling

Tysnes kommune føl nasjonale satsar og reglar for redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid.

Ordningar går ut på at ingen skal betale meir enn 6% av inntekta si til barnehage.

Søknaden gjeld for barnehageåret og det må søkjast på nytt kvart år.

https://www.foresatt.visma.no/tysnes  

Les meir på https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/barnehage/foreldrebetaling/moderasjonsordninger-foreldrebetaling/

Vedtaket gjelder fra søknadstidspunktet og ut barnehageåret

Søkes det før 1. august, gjelder kommunens vedtak fra 1. august og ut barnehageåret. Søkes det etter 1. august gjelder vedtaket fra første hele måned etter søknadstidspunktet og ut barnehageåret.