Helse- og sosialkontoret

 


Betalingssatser for 2023

Satsane for 2023 vert berre å finne i dokumentsform fram til ny nettstad er lansert.
 

 

 


Heimehjelp 2022

Satsar basert på nettoinntekt

Heimehjelp

   

Nettoinntekt 0-2 G (stortingsvedtak)

215,-

pr. md. (stat)

Nettoinntekt 2-3 G

1.053,-

pr. md.

Nettoinntekt 3-4 G

1.551,-

pr. md.

Nettoinntekt 4-5 G

2.167,-

pr. md.

Nettoinntekt over 5 G

2.848,-

pr. md.

Timepris    358,- pr.time

G er grunnbeløpet i folketrygda. G pr. 01. januar i betalingsåret skal leggjast til grunn. Hus-standen si samla inntekt før særfrådrag ved siste skatteligning skal leggjast til grunn. Vederlaget skal ikkje overstige kommunen sine utgifter til tenestene (sjølvkost).    


Husleige i kommunale bustader 2022

Husleige i kommunale bustader

Oppsummer: Husleige inkl. vass-, renovasjons- og feieavgift, eks. straum

Husleige i kommunale omsorgs-, trygdebustader og bufelleskap

   

Husleige inkl. vass-, renovasjons- og feieavgift, eks. straum
Maks husleige
Teknisk husleige

*3.875
 6.488
 7.021

pr. md.

*25 % av leigaren(ane) brutto innt.

   

Husleige i omsorgssbustader Tysnes omsorgssenter

   

Husleige inkl. vass-, renovasjons- og feieavgift, eks. straum
Maks husleige
Teknisk husleige

Fellesutgifter

*3.875
 6.488
 7.021

500

pr. md.

*25 % av leigaren(ane) brutto innt.

 

pr. md.

Turnuslegebustad

   
Husvære 101 m2 leigeareal. Husleige inkl. vass-, renovasjons- og feieavgift, eks. straum.

7.430

pr. md

 

 


Eigenbetalingssatsar for diverse teneste 2022

 

Diverse teneste m.m.

   
Frisørtenester sjølvkost  
Fotpleie sjølvkost  
Middag utkøyrd frå sjukeheimen       90,-  
Ambulerande vaktmeister (sjølvkost)      358,- pr. time

   


Tryggleiksalarm 2022

Tryggleiksalarm

Oppsummer: Betalingssats for tryggleiksalarm

Tryggleiksalarm

   

Tryggleiksalarm

334,-

pr. md.

 

   


Opphald i institusjon

Betalingssatsar for opphald i institusjon

Oppsummer: Korttids-, dag-, natt og langtidsopphald

Opphald i institusjon

   

Korttidsopphald

180,-

pr.døgn

Dagopphald

100,-

pr.dag

Nattopphald

100,-

pr.natt

Langtidsopphald

Tillegg breiband til TV, internett m.m.

etter inntekt

+ 155,-

pr. md

     

Kontakt oss

NAV Kontaktsenter tlf. 55 55 33 33

Helse og omsorg

Telefon: 53 43 70 00
Telefax: 53 43 70 11
Legevakt: 116 117

E-post: post@tysnes.kommune.no

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal