Helse- og sosialkontoret


Heimehjelp 2019

Satsar basert på nettoinntekt

Heimehjelp

   

Nettoinntekt 0-2 G (stortingsvedtak)

210,-

pr. md. (stat)

Nettoinntekt 2-3 G

972,-

pr. md.

Nettoinntekt 3-4 G

1.431,-

pr. md.

Nettoinntekt 4-5 G

2.001,-

pr. md.

Nettoinntekt over 5 G

2.630,-

pr. md.

Timepris    330,- pr.time

G er grunnbeløpet i folketrygda. G pr. 01. januar i betalingsåret skal leggjast til grunn. Hus-standen si samla inntekt før særfrådrag ved siste skatteligning skal leggjast til grunn. Vederla-get skal ikkje overstige kommunen sine utgifter til tenestene (sjølvkost).    


Husleige i kommunale bustader 2019

Husleige i kommunale bustader

Oppsummer: Husleige inkl. vass-, renovasjons- og feieavgift, eks. straum

Husleige i kommunale omsorgs-, trygdebustader og bufelleskap

   

Husleige inkl. vass-, renovasjons- og feieavgift, eks. straum
Maks husleige
Teknisk husleige

*3.700
 6.200
 6.700

pr. md.

*25 % av leigaren(ane) brutto innt.

   

Husleige i omsorgssbustader Tysnes omsorgssenter

   

Husleige inkl. vass-, renovasjons- og feieavgift, eks. straum
Maks husleige
Teknisk husleige

Fellesutgifter

*3.700
 6.200
 6.700

500

pr. md.

*25 % av leigaren(ane) brutto innt.

 

pr. md.

Turnuslegebustad

   
Husvære 101 m2 leigeareal. Husleige inkl. vass-, renovasjons- og feieavgift, eks. straum.

7.100

pr. md

 

 


Eigenbetalingssatsar for måltid m.m. 2019

Eigentalingssatsar for måltid m.m.

Oppsummer: Middag m.m. til eldre/uføre

Ferdigmiddag m.m.

   

Middag til eldre/uføre - servert ved institusjonane

       75,-

pr.porsjon

Middag til andre enn eldre/uføre

     115,-

pr.porsjon

Frukost og kvelds        47,-

pr.porsjon

Frisørtenester sjølvkost  
Fotpleie sjølvkost  
Varm middag utkøyrd frå sjukeheimen       83,-  
Ambulerande vaktmeister (sjølvkost)      330,- pr. time

   


Tryggleiksalarm 2019

Tryggleiksalarm

Oppsummer: Betalingssats for tryggleiksalarm

Tryggleiksalarm

   

Tryggleiksalarm

300,-

pr. md.

 

   


Opphald i institusjon

Betalingssatsar for opphald i institusjon

Oppsummer: Korttids-, dag-, natt og langtidsopphald

Opphald i institusjon

   

Korttidsopphald

165,-

pr.døgn

Dagopphald

85,-

pr.dag

Nattopphald

85,-

pr.natt

Langtidsopphald

Tillegg breiband til TV, internett m.m.

etter inntekt

+ 150,-

pr. md

     

Kontakt oss

NAV Kontaktsenter tlf. 55 55 33 33

Helse og omsorg

Telefon: 53437060
Telefax: 53437011
Legevakt: 116117

E-post: post@tysnes.kommune.no

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal