Korona

Oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Tysnes kommune.

Les mer

Helse- og sosialkontoret


Heimehjelp 2021

Satsar basert på nettoinntekt

Heimehjelp

   

Nettoinntekt 0-2 G (stortingsvedtak)

210,-

pr. md. (stat)

Nettoinntekt 2-3 G

1.027,-

pr. md.

Nettoinntekt 3-4 G

1.513,-

pr. md.

Nettoinntekt 4-5 G

2.114,-

pr. md.

Nettoinntekt over 5 G

2.779,-

pr. md.

Timepris    349,- pr.time

G er grunnbeløpet i folketrygda. G pr. 01. januar i betalingsåret skal leggjast til grunn. Hus-standen si samla inntekt før særfrådrag ved siste skatteligning skal leggjast til grunn. Vederla-get skal ikkje overstige kommunen sine utgifter til tenestene (sjølvkost).    


Husleige i kommunale bustader 2021

Husleige i kommunale bustader

Oppsummer: Husleige inkl. vass-, renovasjons- og feieavgift, eks. straum

Husleige i kommunale omsorgs-, trygdebustader og bufelleskap

   

Husleige inkl. vass-, renovasjons- og feieavgift, eks. straum
Maks husleige
Teknisk husleige

*3.780
 6.330
 6.850

pr. md.

*25 % av leigaren(ane) brutto innt.

   

Husleige i omsorgssbustader Tysnes omsorgssenter

   

Husleige inkl. vass-, renovasjons- og feieavgift, eks. straum
Maks husleige
Teknisk husleige

Fellesutgifter

*3.780
 6.330
 6.850

500

pr. md.

*25 % av leigaren(ane) brutto innt.

 

pr. md.

Turnuslegebustad

   
Husvære 101 m2 leigeareal. Husleige inkl. vass-, renovasjons- og feieavgift, eks. straum.

7.250

pr. md

 

 


Eigenbetalingssatsar for diverse teneste 2021

 

Diverse teneste m.m.

   
Frisørtenester sjølvkost  
Fotpleie sjølvkost  
Varm middag utkøyrd frå sjukeheimen       88,-  
Ambulerande vaktmeister (sjølvkost)      349,- pr. time

   


Tryggleiksalarm 2021

Tryggleiksalarm

Oppsummer: Betalingssats for tryggleiksalarm

Tryggleiksalarm

   

Tryggleiksalarm

326,-

pr. md.

 

   


Opphald i institusjon

Betalingssatsar for opphald i institusjon

Oppsummer: Korttids-, dag-, natt og langtidsopphald

Opphald i institusjon

   

Korttidsopphald

175,-

pr.døgn

Dagopphald

95,-

pr.dag

Nattopphald

95,-

pr.natt

Langtidsopphald

Tillegg breiband til TV, internett m.m.

etter inntekt

+ 155,-

pr. md

     

Kontakt oss

NAV Kontaktsenter tlf. 55 55 33 33

Helse og omsorg

Telefon: 53437000
Telefax: 53437011
Legevakt: 116117

E-post: post@tysnes.kommune.no

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal