Korona

Oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Tysnes kommune.

Les mer
2017 val

Stortings- og sametingsval 2021

Valdagen er 13.september.

Denne dagen må du røyste i heimkommunen din. Det er den kommunen du er folkeregistrert som busatt i pr. 30. juni 2021.

For å avgrensa smitterisiko oppmodar me om at flest mogleg førehandsrøyster.
Det vert halde eit godt smittevern i røystelokala.

Røystelokaler og opningstider

Måndag 13. september er valdagen, men allereie frå 01. juli til 9. august kan du tidlegrøysta. Ordinær førehandsrøysting startar tysdag10. august og sluttar 6. september

På valdagen kan du berre røyste i heimkommunen din der du er folkeregistrert.

Har du meldt flytting etter 30.juni 2021, må du røyste i kommunen du flytta frå, eller førehandsrøyste innan fredag 9.september kl 15.00.

 

Hugs gyldig legitimasjon når du skal avgje di røyst. Eksempel på gyldig legitimasjon er pass, førarkort, nasjonalt ID-kort eller bankkort med bilete. Leigimasjon skal innehalde bilete, namn og fødselsdato.

Valkort

Ved kommande stortings- og sametingsval får du tilsendt valkortet ditt digitalt. Å få valkort er fyrst og framst ei stadfesting på at du har røysterett.

Det å motta valkort er ei stadfesting på at du har røysterett og at du er innført i mantal i den kommunen der du er folkeregistrert. På valkortet stård det kva valkrets du tilhøyrer, slik at det er enkelt for deg å vite kvar du skal røyste på valdagen. Dersom du tek med deg valkortet i røysterlokalet, er det enklare og raskare for valfunksjonærane å finne deg i mantal.

Personar som har reservert seg mot elektronisk post i kontakt- og reservasjonsregisteret, eller som ikkje har oppdatert eller stadfesta kontaktinformasjonen sin i registreret dei siste 18 månadane, får tilsendt valkort op papir.

Les meir om valkort.

Røysterett

Ved stortingsvalet 2021 har du røysterett dersom du er:

  • Norsk statsborgar
  • Har fylt 18 år innen utgangen av 2021
  • Er, eller har vore, registrert i folkeregisteret som busatt i Norge

Tilsette i diplomatiet eller konsulatvesenet og deira husstand har røysterettt sjølv om dei ikkje oppfyller busettingskriteriet. Dersom dei ikkje nokon gong har vore registrert som busatt i Norge, skal dei manntallsførast i Oslo kommune.

Manntal

Manntalet er ein oversikt over alle som har røysterett i ein kommune. For å kunne røyste må du stå innført i manntalet.

Har du flytta eller folkeregisteret ikkje har motteke flyttemelding innan 30.juni 2021,  står du framleis oppført i den kommunen du flytta frå.

Du kan førehandsrøyste i Tysnes, men på valdagen må du røyste i den kommunen du er registrert i manntalet i.

Manntalet vert lagt ut til offentleg ettersyn i resepsjonen på rådhuset så snart det er klart og fram til og med valdagen.

Les meir om manntal.

Valstyret

Valstyret er ansvarleg for gjennomføring av kommunestyre- og fylkestingsval, stortingsval og eventuelle folkeavrøytingar.

Etter vallova skal det i kvar kommune vera eit valstyre, valt av kommunestyret. I Tysnes er det formannskapet som er oppnemnt som valstyre. Ordførar er leiar i valstyret.

Valstyret er oppretta med heimel i valgloven §4.1 jf kommunelova §10. Dei vanlege sakshandamingsreglane i kommunelova om opne møte, annonsering av møte osb. gjeld for valstyret sine møte. Valstyret har som oftest møta sine på same dag som formannskapsmøta. Møta blir annonsert på nettsida

Kontakt oss

Administrasjon

Telefon: 53437000

Telefax: 53437011

E-post: post@tysnes.kommune.no

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal