Plankart Matre

Offentleg ettersyn – reguleringsplan Fiskerihamn/Naustområde gnr. 158 bnr. 1 m. fl.

I medhald av plan- og bygningslova (PBL) §§ 12-10 og 12-11 legg Utval Landbruk/Teknisk detaljregulering for gnr. 158 bnr.1m. fl. Fiskerihamn/Naustområde, Skorpo, Tysnes kommune ut til høyring og offentleg ettersyn.

Merknad til planframlegget kan sendast post@tysnes.kommune.no eller 

Tysnes kommune, Rådhuset, Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal

Planframlegget gjeld detaljregulering av areal i kommuneplan avsett til «Andre typer anlegg» der mellom anna naust og fiskerihamn kan inngå i føremålet.

Oppstart av planarbeid  vart kunngjort 02.10.2019.