E39

Jordsmonnkartlegging i planområdet E39 Stord - Os

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) vil i veke 46, 47, 48 og 49 utføre jordsmonnkartlegging på jordbruksareal i Stord, Tysnes og Bjørnafjorden kommuner. Jordkartlegginga vert utført på oppdrag fra Statens vegvesen og vil inngå som en del av plangrunnlaget for veiutbyggingä E39 Stord – Os.

Kartlegginga vil skje på fulldyrka jord, overflatedyrka jord og innmarksbeite innafor varslingsområdet for reguleringsplanen E39 Stord – Os. Personell fra NIBIO vil i denne perioden gå over jordbruksareala i dette varslingsområdet og kartlegge utbredelsen av ulike jordtypar.


I Tysnes kommune vil kartlegginga foregå i områda Skor, Økland, Flatåker, Epland, Holma, Kyrhagen, Søreid, Beltestad, Tveit, Frøkjedal, Flygland, Gjøvåg og Kaldafoss.
Den praktiske jordsmonnkartlegginga foregår ved at jorda vert undersøkt med jordbor. Sjå NIBIO si hjemmeside (https://www.nibio.no/tema/jord/jordkartlegging?locationfilter=true) for meir informasjon.


NIBIO har det nasjonale ansvaret for stedfesting og dokumentasjon av jordsmonnet sine eigenskaper på dyrka jord. Formålet er fyrst og fremst å skaffe kunnskap og oversikt over utbredelsen av jordtypane i landbruksområda. Av denne kartlegginga får ein fram informasjon om jordressursen på jordbruksarealet, driftstekniske begrensningar for jordbruksproduksjon, dreneringsforhold og tørkeutsatthet. I tillegg får ein informasjon om ulike begrensninger ved arealet: djupne til fast fjell, innhald av grovt materiale, organiske jordlag, leirinnhald, karbonatinnhald, planering/påkjørt jord og helling.


Dersom en grunneigar motset seg at feltpersonell går over deira jordbruksarealer i overnevnte tidsrom, må vedkomande ta kontakt med leiar for Avdeling jordkartlegging i NIBIO, Siri Svendgård-Stokke (Telefon: 478 14 011), så snart som mogleg.