Bål

Bål- og bråtebrenning

Det er forbode å gjere opp eld i eller i nærleiken av skog og anna utmark frå 15. april til 15. september, jfr. Brann og eksplosjonsvernloven med forskrifter. Dersom du vil brenna bål eller bråte, må du hugse på at det er du som har ansvaret.

Forskrift om brannførebygging set følgjande krav til aktivitet som kan føra til brann:

"§ 3.Generelle krav til aktsomhet

Enhver plikter å vise aktsomhet ved gjennomføring av aktivitet som kan føre til brann.

Det er forbudt å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander utendørs under slike forhold eller på en slik måte at det kan føre til brann. Oppgjort ild må ikke forlates før den er fullstendig slokket.

Det er i tidsrommet 15. april til 15. september forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark uten tillatelse fra kommunen.Kommunestyret selv kan gjennom lokal forskrift fravike dette forbudet dersom lokale forhold tilsier det. Det er likevel tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann.

Hvis brannfaren er spesielt stor utover tidsrommet nevnt i tredje ledd, kan kommunen innføre forbud mot å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander utendørs i bestemte områder. Forbudet kan vedtas som forskrift uten forhåndsvarsling og kunngjøring etter forvaltningsloven § 37 andre ledd og § 38 første ledd bokstav c). Kommunen skal sørge for å gjøre forbudet alminnelig kjent på stedet det gjelder".

Sjå: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-12-17-1710

Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningslova)
Forureiningslova set krav til korleis ein skal handtera avfall. Helse- og miljøfarlig materiale skal leverast til godkjent deponi eller gjenvinningsmottak. Dette er førebyggjande, avgrensar astma- og allergiplager og er eit godt miljøtiltak.

Materiale som skal leverast til godkjent mottak:

 • Materiale som er impregnert, måla eller beisa
 • Restar av måling, lakk og beis
 • Plastmateriale
 • Næringsavfall, produksjonsavfall frå verksemd
 • Kvister og anna hageavfall som ein ikkje har moglegheit til å brenne. Kast ikkje hageavfall eller anna avfall langs vassdrag.

Sjå: https://lovdata.no/dokument/OV/forskrift/2004-08-26-1239

Dersom ein ynsker å brenne bål av trematerial eller planterestar, skal det utførast på ein forsvarleg og aktsam måte for å skåne helse og miljø - og for å unngå brann.

Råd for trygg brenning:

 • Det kan berre brennast kvist, lauv, gras og anna naturleg hageavfall
 • Sørg for god avstand til bygninger, vegetasjon og annet brennbart materiale
 • Det er ikkje tillatt å brenna boss  i noko form, heller ikkje tremarterial som er behandla med måling, lakk, impregnering eller liknande
 • Sjå til at bålet er under oppsyn og kontroll
 • Sjå til at barn held god avstand til bålet og kle dei i naturstoff som bomull og ull.
 • Ein bør ikkje brenna i sterk vind eller i tørkeperiodar
 • Ta nødvendig omsyn til naboar og miljø
 • Det må ikkje brennast etter det er mørkt
 • Hageslange eller andre sløkkjemidlar skal vera klar til bruk ved bålet
 • Bålet må sløkkjast forsvarleg etter at brenning er avslutta
 • Dersom ovannemnde retningsliner vert følgd, treng ikkje brenning av små hagebål o.l. meldast til brannvesenet

Hugs! All brenning skjer på eige ansvar!

 

Kontakt oss

Administrasjon

Telefon: 53437000
Telefax: 53437011
E-post: post@tysnes.kommune.no

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal