Tilsyn ulovlege tiltak

 

Det følgjer av § 25-1 i plan- og bygningslova at «kommunen har plikt til å føre tilsyn i byggesaker med at tiltaket gjennomføres i samsvar med gitte tillatelser og bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov». Vidare heiter det at kommunen skal føra tilsyn i slikt omfang at den kan avdekka regelbrot. Kommunen skal føra tilsyn med vedtekne pålegg og når ein blir merksam på ulovlege tiltak utover «bagatellmessige forhold».

Etter krav i § 15-1 i Byggjesaksforskrifta SAK 10 har fagetaten utarbeidd Strategiplan for tilsyn for perioden 2014-2016.

Strategiplanen vart lagt fram for utval landbruk/teknisk før den vert vidaresendt til kommunestyret for endeleg godkjenning 17.06.2014.