masks-1700440__340

TILSKOT TIL KUNST- OG KULTURFORMIDLING

For å sikre større grad av likebehandling av søknader er det utarbeid enkle retningslinjer for kommunal støtte til kulturprosjekt som fall utanfor andre ordningar for kulturstøtte.

VEDTAK I FORMANNSKAPET 04.05.2021:
Tysnes kommune fastset følgjande mål og kriterier for vurderinga av opne søknader om støtte til kunst- og kulturuttrykk:
 
Mål:
 • midlane skal verka og inspirera til lokalt engasjement.
 • midlane skal verka og inspirera lag/organisasjonar/einskildpersonar til å dra i gang nye og gode initiativ som vil gi effekt i lokalsamfunnet og ha varig verdi.
 • midlane skal verka til og inspirera til å fremja nyskaping, innovasjon og utvikling i Tysnes kommune.
Kriteria:
 • Alle som søkjer må ha organisasjonsnummer.
 • Søkjar eller prosjektet må ha forankring i Tysnes samfunnet.
 • Det kan i utgangspunktet ikkje gjevast støtte utover kr. 20.000, til eit einskilt prosjekt. Det kan gjerast unntak der prosjektet har vesentlege verknader for marknadsføring, identitet og utvikling av Tysnes samfunnet.
 • Det skal leggjast fram ein finansieringsplan for prosjektet, støtte frå andre aktørar kan tilleggjast vekt.
 • Støtte er ein eingongsstøtte, det vert ikkje gjeve støtte til driftskostnader.
 • Støtte vert gjeve til sluttføring av prosjekt, til dømes arrangement, utstilling, musikkinnspeling, bokutgjevingar m.m. Det vert ikkje gjeve støtte til forarbeid og konseptutvikling.
 • Handsaming av kvar søknad skjer etter kvart som dei kjem inn.
 • Alle søknader skal handsamast ope.
 • Tiltaket/prosjektet skal gjennomførast innan eitt år etter midlar er tildelt
 • Sluttrapport og rekneskap skal leverast eitt år etter midlar er tildelt
 • Søknad skal sendast til post@tysnes.kommune.no
 • Det skal liggja ute informasjon om mål og vilkår for ordninga på Tysnes kommune sin nettstad