Ta et tak

Ta eit tak 2014-15

Aksjonen tilbyr “naudhjelp” til forfallstruga bygningar og andre objekt av kulturhistorisk verdi.

Sidan 1998 har «Ta et tak» bidrege til å redda over 3000 bygningar over heile landet. «Ta et tak» 2014-15 rettar seg mot våningshus og driftsbygningar, og du kan søkja om tilskot til «skadeforebyggjande tiltak» og/eller tilskot til «el-kontroll».

Søknadsskjema og informasjon finn du her:  www.kulturarv.no

Søknadsfrist 1.februar.