Briller søknadsskjema

Spele- og leiaropplæringsmidlar

Idrettslag, andelslag og andre samanslutningar kan søkja om tilskot innan desse stønadskategoriane:

  • Ordinære anlegg, tilskot til bygging og/eller rehabilitering av idrettsanlegg
  • Nærmiljøanlegg

Normalt tilskot ordinære anlegg: 1/3 av godkjent kostnad inntil kr 1.000.000. For nokre anlegg er det fastsett særskilte maksimale tilskotsbeløp. For nærmiljøanlegg: 50 % av godkjent kostnad inntil kr 300.000. Det er kun eigar av anlegget som kan søkja om tilskot frå spelemidlane. Tilskot i form av av spelemidlar skal ikkje danna grunnlag for fortenestebaserte eigarformer.

Søknad må fremjast seinast i løpet av kalenderåret etter at anlegget er ferdig. For nærare opplysningar eller spørsmål: Vibeke Øxnevad Stoltz Tlf. 53437021, Epost: vibeke.stoltz@tysnes.kommune.no

Alle søknader skal sendast elektronisk, sjå: www.idrettsanlegg.no. Søknadsfrist: 15.11.15.

Leiaropplæringsmidlar 2015

Lag og organisasjonar innan barne- og ungdomsarbeid, idretts- og kulturarbeid kan søkja om tilskot til opplæring av leiarar på grunnlag av dokumenterte utgifter i 2015. Søknad med kopi av bilag til kurs-og reiseutgifter, kan sendast til Tysnes kommune, Rådmannskontoret, Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal. Epost: post@tysnes.kommune.noSøknadsfrist: 15.11.15.