koronavirus

Samla informasjon om tiltak i Tysnes kommune

Det er framleis ikkje registrert koronasmitte på Tysnes.  Målet no er å gjera tiltak for å redusera eksponering for smitte i befolkninga. Situasjonen krev omfattande tiltak og er avhengig av ansvarlegheit og dugnadsinnsats frå innbyggjarane for å lukkast.


Har du helsefagleg bakgrunn og ønskje om å bidra? Registrer deg HER.

 

OPNINGTID PÅ RÅDHUSET

Sist oppdatert: 12.05.20

Frå onsdag 13. mai vil rådhuset igjen være ope for publikum

Opningstid: 10.00 - 14.00

Me ønskjer at alle som kjem skal ha avtalt dette på telefon på førehand.

For at det følast trygt for tilsette og besøkjande å være på rådhuset, ønskjer me at de føl desse retningsliner:

  1.  Besøkande til legekontor skal nytte vanleg inngang på baksida
  1.  Alle besøkjande skal henvende seg i resepsjonen
  1.  Du vert henta i resepsjonen av den du har avtale med
  1.  Dersom du skal levere dokument, skal du legge dei i merka kassett i skranken
  1. Hugs god handhygiene – bruk handsprit når du kjem og før du går
  1. Hald to meter til andre
  1. Personar med luftvegssymptom skal ikkje besøke rådhuset

Me svarer på telefon som vanleg.

Telefontid: 09:00 – 15.00

Telefonnummer: 53 43 70 00

KARANTENE

Sist oppdatert: 05.05.20

Alle som har vore i utlandet dei siste fjorten dagane, skal i heimekarantene i to veker etter heimkomst.

For dei som har trong for å få levert mat eller anna for å gjennomføra heimekarantene kan Tysnes kommune gje tilbod for dette.

Har du trong for hjelp for å gjennomføra heimekarantene, kontakt oss på:

E-post: korona-beredskap@tysnes.kommune.no

Telefon: 53 43 70 00

LEGEKONTOR

Sist oppdatert: 01.04.20, kl. 12:00

Per no har me normal kapasitet på legekontoret. Viss du ikkje får beskjed om noko anna, skal du møte til timen din som vanlig.

Sjå meir iformasjon her

Dersom du har sjukdomssymptom som luftvegsplager, feber eller hoste, ber me om at du tek kontakt på telefon før timen din for å avklare om me skal ta særlige omsyn.

Avtaler kan bli utsatt grunna akutt beredskap. Behov for endring i drifta vert vurdert undervegs.

 

Viss du treng legehjelp

Me har normal kapasitet no og det er viktig at alle som har trong for legehjelp oppsøkjer dette som vanleg.

Me har gjort nokon endringar av drifta:

1. Alle skal ha avtale før dei møter på legekontoret

2. For å minske smittefare ønskjer me å ha konsultasjonar på maks 15 minuttar

3. Drop-in funksjon for blodprøver og andre mindre prosedyrar er stengt. Alle må ha avtale for laboratoriet

4. Det er ekstra viktig no at me alle praktisera på god handhygiene, særlig ved oppmøte på legekontoret – sjå eiget oppslag om dette på legekontoret.

 

Kontakte legekontoret

Me oppmodar befolkninga til å bruke våre digitale plattformer helsenorge.no og pasientsky. Dersom ein ikkje kan ta elektronisk kontakt, eller viss det haster å få kontakt, må ein ringe.

Nummer til legevakt 116 117 og naudnummer 113 skal berre nyttast ved akutt behov.

 

Hvis du trur du er smitta

Pasientar med luftvegsinfeksjon skal ikkje komme til legekontoret utan avtalt

Ring: 53 43 70 80

eller kontakt oss på https://minhelse.helsenorge.no/

 

Bruk av eigenmelding

For å redusere presset på legetenesta er retten til eigenmelding utvida til å gjelde heile arbeidsgjevarperioden (16 dagar).

Arbeidsgivara vert oppmoda til å akseptera at karantene vert gjennomført med bruk av eigenmelding, der det ikkje er finnes andre løysingar for å ivareta arbeidsplikta.

HELSESTASJON, SKULEHELSE- OG JORDMORTENESTA

Sist oppdatert: 21.04.20

Helsestasjon- og skulehelsetenesta går tilbake til normal aktivitet frå 20. april, i trå med nasjonal faglig retningslinje for helsestasjons- og skulehelsetenesta og nødvendige smitteverntiltak.

Helsestasjonen og skulehelsetenesta vil ta kontakt med kvar enkelt for avtale.

Me vil fortsatt følge basale smittevern rutinar.

Barn, foreldre og ungdom som er i karantene, har symptom på sjukdom eller er sjuke skal ikkje komme på helsestasjonen eller til skulehelsetenesta.

Me oppfordrar til å komme til avtalt tid.

Heimebesøk etter fødsel vil fremdeles bli erstatta med konsultasjon på helsestasjonen.

Barn skal berre følges av ein forelder dersom det ikkje er særlige behov som gjer at to må følge barnet.

Ta ikkje med søsken på konsultasjonane. Unntak er viss foreldre ikkje kan komme utan å ta med søsken, og dei må vere symptomfrie.

 

Angåande fødsel: Dersom du oppfyller kriterier for karantene må du informere fødeavdeling på telefon, før du kjem til fødeavdelinga. (sjå Helse Bergen og Helse Fonna om poliklinisk besøk, opphald i fødeavdeling og på barsel).

 

Kontaktinfo helsestasjon, skulehelsetenesta og jordmor:

Felles nummer til helsestasjon :  53 43 70 86

Helsesjukepleiar born 0-5 år
Camilla Søreide Helland: 476 18 785

Helsesjukepleiar i skulen
Kathrine Berrefjord: 415 61 740

Jordmor
Elisabeth Hatteberg: 909 47 711

Familierettleiar
Ruth Johanne Dalland: 902 89 644

 

Link til offentlig informasjon til barn og unge og til deg som forelder eller gravid:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/rad-for-gravide-barn-og-ungdom/

PSYKISK HELSETILBOD TIL BORN OG UNGE

Oppdatert 23.03.20, kl. 09:45

Vert dagane lange og krevjande? Ønskjer du nokon å snakke med?

Helsesjukepleiar og psykisk helsearbeidar er på arbeid kvar dag, og ønskjer at du ringjer om du har spørsmål eller berre treng nokon å snakke med. Tilbodet er open for alle barn og unge, og er heilt uforplitkande.

Du kan nå oss på tlf.  53 43 70 86, mellom kl 08-16.

Utanfor kontortid oppmodar med deg om å kontakte Kirkens SOS på tlf. 22 40 00 40, eller alarmtelefonen for barn og unge som er døgnopen, tlf. 116 111.

PSYKISK HELSETILBOD TIL VAKSNE

Sist oppdatert: 23.03.20, kl. 09:42

 

Innan psykisk helse vil behov for heilt nødvendig helsehjelp, akutte og kritiske tilfeller verte dekka. Det vert ingen samtaler på kontoret framover. Det vert tilbudt telefonsamtaler.

Ta kontakt med Synnøve Espelund: 977 01 407

BARNEVERNTENESTA

Sist oppdatert: 16.03.20, kl. 17:20

Karantene, isolasjon og manglande dagtilbod, kan føre til at born som opplever vanskelige heimesituasjonar er endå meir sårbare enn vanleg. Det er derfor viktig at born og vaksne kontaktar barneverntenesta når dei vert uroa for om eit barn er i behov for hjelp.

 

Tilsette i Barneverntenesta i Tysnes kommune er tilgjengelige på telefon og e-post på dagtid:

Barnevernkonsulent Eva S. Grov

Tlf: 902 51 107

E-post: eva.grov@tysnes.kommune.no

 

Barnevernkonsulent Mailinn H. Hagen

Tlf: 902 42 844

E-post mailinn.helland.hagen@tysnes.kommune.no

 

Tiltaksarbeidar Elin Kleppe

Tlf: 996 46 397

e-post: elin.kleppe@tysnes.kommune.no

 

Barnevernleiar Ingvild A. Hustad

Tlf: 971 00 486

E-post: ingvild.a.hustad@tysnes.kommune.no

 

Tysnes kommune har avtale med Bergen barnvernvakt som har opningstider på kveld og natt: 55 36 11 80

Sjå heimesida for meir info:

https://barnevernvakten.no/kommuner/bergen-kommune

NAV TYSNES

Sist oppdatert: 14.05.20

NAV kontoret vil ikkje være opent for drop-in i perioden fram mot sommaren. Behov for fysiske møter skal sjølvsagt ivaretas. Me ønskjer at møte med sakshandsammar blir avtalt på førehand.

NAV STAT

Har du spørsmål som gjelder sjukepengar, permittering, dagpengar eller anna statleg yting, og du ikkje finn svar på nav.no, ta kontakt me oss via NAV Kontaktsenter 55 55 33 33

NAV SOSIAL

Skal du søkje økonomisk sosialhjelp eller ønskjer kontakt med sakshandsammar:

- nav.no/sosialhjelp - her finn du all relevant informasjon om kva du kan ha rett på og søknadsprosess. Ved å logge på nav.no kan du:

  • skrive beskjed til oss via "Skriv til oss - sosial"
  • levere digital søknad om økonomisk sosialhjelp

- NAV kontaktsenteret 55 55 33 33 (tastevalg 1) kan veilede deg, og dei kan hjelpe deg med å få kontakt med din sakshansammar

- du kan få videreformidla beskjed lokalt ved å ringje til råduhuset på telefon: 53 43 70 00

Dersom du ikkje kan søkje digitalt:

Skal du levere skjema/faktura eller anna, kan du legge det i postkasse utanfor hovudinngongen. Denne vert tømt kl 08.00 og 14.00

 

For bedrifter:

Nav.no vert løpande oppdatert med informasjon til arbeidsgivara på nav.no/bedrift

Bedrifter som treng bistand utover det ein finner på nav.no, kan ringe Arbeidsgivertelefon eller ta kontakt på e-post:

E-post: nav.stord.sunnhordland.marknad@nav.no 

NAV Arbeidsgivertelefon: 55 55 33 36

SKULAR OG BARNEHAGAR

Sist oppdatert: 08.05.20

Barnehagagekvardagen frå 22. april

Opningstid

Barnehagane har redusert opningstid for å ivareta smittevernet.

Vidare opningstid vert vurdert kvar veke mot informasjon frå Utdanningsdirektoratet (Udir) og Folkehelseinstituttet. Sjå veileder på Udir.no her

Føresette vert løpande informert i Vigilo.

Av omsyn til smittevernet, ligg terskelen høgt for tilsyn utover redusert opningstid. Førespurnader om tilsyn ut over den nye opningstida kan meldast per e-post:

korona-beredskap@tysnes.kommune.no

Skulane

Frå 12. mai skal alle elevane være tilbake på skulen og i SFO

1. - 4. klasse som har vært ved Onarheim, skal fortsette der som vanlig.

1. og 2. klasse som har vært på Uggdal skule, skal møte der på måndag som vanlig.

3. og 4. klasse skal møte på Tysnes skule på måndag, dei skal tilbake til Uggdal skule i løpet av veka.

Tysnes skule skal tilbake i normal drift frå tirsdag 12. mai. På måndagen vil dei få dei heimeundervisning.

Skuletida og SFO vil følge vanlige tider.

Sjå informasjonsskriv frå Skyss her.

Betaling for barnehage og SFO

Me viser til melding frå regjeringa om at foreldre ikkje skal betala for barnehagar og SFO i tida det er stengt grunna korona-utbrotet.

Fakturaen for april utgår. Det er ordinær pris frå 22.04.20. For dei med full plass i barnehage betyr det at neste faktura vert redusert med 33%.

Dersom du av ulike grunnar vel å utsetje oppstart i barnehage for barnet ditt, utan at du har erklæring frå lege om at det er naudsynt, må du likevel betale for plassen. Alternativet er å seie opp plassen.

OMSORGSSENTER

Sist oppdatert: 28.04.20

Me ber om forståing for at omfang av besøk vert begrensa i perioden me er i no.

Me er veldig glad og takknemleg for alle besøkande på omsorgssenteret, men det er viktig å hugse på at mange av dei som bur hos oss er sjuke og dermed kan vere sårbare for virus og sjukdommar.

Koronasmitte utgjer ein risiko for våre bebuarar og me gjer alt me kan for å hindre smitte.

Hovudinngangen til omsorgssenteret vil vera låst. Me ber om at ein tek kontakt på telefon viss ein ønskjer å avtale besøk.

Avdeling Fjorden: 417 07 982

Avdeling Nuten: 417 07 980

Avdeling Såto: 417 07 981

HEIMESJUKEPLEIEN

Sist oppdatert: 16.03.20, kl. 17:20

Kommunen reknar med at tilbodet i heimesjukepleien oppretthaldast som vanleg. Me oppmodar alle pårørande å følgje nasjonale råd, og spesielt ta omsyn til at eldre er i riskikogruppa. Det oppmodast om å avgrensa både antall besøkande og antall besøk til de eldre i kommunen.

MATLEVERING

Sist oppdatert: 16.03.20, kl. 17:20

Det blir matlevering som normalt i kommunen.

BIBLIOTEK, BASSENG OG TYSNESHALLEN

Sist oppdatert: 14.05.20

Biblioteket opner igjen frå mandag 18. mai, med reduserte opingstider.

Meirope vil fortsatt halde stengt.

Du kan finne opningstidene her

Basseng og Tysneshallen stengt inntil vidare.

DEN NORSKE KYRKJA

Sist oppdatert: 30.03.20, kl. 12:00

Den norske kyrkja er oppteke av å være tilgjengeleg og til stede også i en krisetid, men det vil skje på andre måtar enn til vanlig.

Gudstenestar i Tysnes kyrkjene er avlyst inntil vidare.

Du kan finne digitale fellesskap og direktesendingar på www.kirken.no

Gravferder
Gravferder kan gjennomførast i kyrkjer og kapell med næraste pårørande til stades, inntil 25 personar.

Dåp
Dåp kan gjennomførast dersom det er særleg grunn til det i, samråd med kommunelege.

Vigsel
Vigsel (bryllaup) kan gjennomførast dersom det er særleg grunn til det, i samråd med kommunelege.

Konfirmasjon
Konfirmasjonane på Tysnes er utsatt til september.

HYTTETURISTAR OG REISER INN TIL KOMMUNEN

Sist oppdatert: 20.04.20, kl. 13:00

Regjeringa har vedteke at forbodet mot å overnatte på hytta vert oppheva frå 20. april.

«Det vil ikke lenger være straffbart å overnatte på hytta, men det er fortsatt en nasjonal anbefaling å unngå fritidsreiser»

                                                                                     Helseminister Bent Høie

Tysnes kommune følgjer regjeringa i å oppheve hytteforbodet. Ein tur på hytta kan vere godt for mange, men unødvendige fritidsreiser er likevel ikkje anbefalt.

Viss ein oppheld seg på fritidseigedom i Tysnes kommune og får symptomer på koronasmitte, oppmodar me om å kontakta legekontoret i heimekommunen. Ikkje reis på hytta viss ein føler seg dårlig.

Generelle smittevernsråd gjeld også på fritidseigedomen. Me oppmodar til å planlegg godt før ein går på butikken, slik at ein slepp å gå på butikken unødvendig mykje. Det er anbefalt at èin frå hustanden går på butikken om gangen. Ein skal ikkje samlast i grupper på fleire enn 5 personar, så sant det ikkje er personar frå same hustand.

Me vil oppmoda alle som vurderer å reise til Tysnes om å lese Regjeringa sine anbefalinger.

HJELP TIL LOKALT NÆRINGSLIV

Sist oppdatert: 18.03.20, kl. 15:25

Mange bedrifter opplever no å væra i ein vanskelig situasjon. For dei som har behov for råd og rettleiing grunna situasjonen med korona, har Tysnes kommune gjort ein avtale med Atheno. 

Atheno tek over Tysnes kommune sin 1. linjetenesten i denne perioden. Dei kan kontaktas av lokalt næringsliv som treng nokon å rådføra seg med.

Kontaktinfo til Atheno:

E-post: atheno@post.no

Telefon: 452 89 928

LOKAL FORSKRIFT FOR SMITTEVERN ER OPPHEVA

Den lokale smittevernforskrifta er oppheva. Dette vart avgjort i kommunal kriseleiing 05.05.20, i samråd med smittevernlege.

Me ser at det ikkje lengre er trong for ei lokal forskrift då dei nasjonale retningsliner no er utfyllande, og fordi forskrifta delvis var i strid med desse.

Kommunestyre vil bli orientert i kommunestyremøte 07.05.20