koronavirus

Samla informasjon om tiltak i Tysnes kommune

Det er framleis ikkje registrert koronasmitte på Tysnes.  Målet no er å gjera tiltak for å redusera eksponering for smitte i befolkninga. Situasjonen krev omfattande tiltak og er avhengig av ansvarlegheit og dugnadsinnsats frå innbyggjarane for å lukkast.


Har du helsefagleg bakgrunn og ønskje om å bidra? Registrer deg HER.

 

LOKAL FORSKRIFT OM SMITTEVERN

Sist oppdatert: 20.03.20, kl. 12:55

Tysnes kommune har oppretta ei lokal forskrift om smittevern med heimel i smittevernlova § 4-1 femte ledd, jf. første ledd:

Lokal forskrift om smittevern Tysnes kommune (2).pdf

Local regulations on infection control in Tysnes.pdf

 

 

PUBLIKUMSKONTAKT

Sist oppdatert: 16.03.20, kl. 17:20

Fysisk kontakt er avgrensa til det som er heilt naudsynt, og mesteparten av dei tilsette på rådhuset sitt no på heimekontor.

 

Me svarer på telefon som vanleg.

Telefontid: 09:00 – 15.00

Telefonnummer: 53 43 70 00

 

For kontakt med lege, helsestasjonen, barnevern, psykisk helse eller NAV, sjå lengre ned i artikkelen.

KARANTENE

Sist oppdatert: 16.03.20, kl. 17:20

Folkehelseinstituttet har kome med utvida råd om karantene

Alle som har vore i utlandet dei siste fjorten dagane, skal i heimekarantene i to veker etter heimkomst. Tysnes kommune ønskjer at alle som har nokon i husstanden i karantene, også skal i heimekarantene.

For tilsette i Tysnes kommune gjeld karantebestemmelser også for personell som har reist i Noreg og Norden og potensielt vore eksponert for risiko i samband med møter, kurs eller anna opphald i større folkemengder i Oslo, Bergen med vidare.

Slik situasjonen er no skal det vera låg terskel for gjennomføra karantene.

For dei som har trong for å få levert mat eller anna for å gjennomføra heimekarantene kan Tysnes kommune gje tilbod for dette.

Har du trong for hjelp for å gjennomføra heimekarantene, kontakt oss på:

E-post: korona-beredskap@tysnes.kommune.no

Telefon: 53 43 70 00

Tysnes kommune ber om at alle gjer det dei kan for å avgrensa risiko for smitte i solidaritet med riskoutsette grupper og helsepersonell.

LEGEKONTOR

Sist oppdatert: 01.04.20, kl. 12:00

Per no har me normal kapasitet på legekontoret. Viss du ikkje får beskjed om noko anna, skal du møte til timen din som vanlig.

Dersom du har sjukdomssymptom som luftvegsplager, feber eller hoste, ber me om at du tek kontakt på telefon før timen din for å avklare om me skal ta særlige omsyn.

Avtaler kan bli utsatt grunna akutt beredskap. Behov for endring i drifta vert vurdert undervegs.

Viss du treng legehjelp

No når me har normal kapasitet er det viktig at alle som har trong for legehjelp oppsøkjer dette som vanleg.

Me har gjort nokon endringar av drifta:

1. Alle skal ha avtale før dei møter på legekontoret

2. For å minske smittefare ønskjer me å halda konsultasjonar på maks 15 minuttar

3. Drop-in funksjon for blodprøver og andre mindre prosedyrar vert stengt. Alle må ha avtale for laboratoriet

4. Det er ekstra viktig no at me alle praktisera på god handhygiene, særlig ved oppmøte på legekontoret – sjå eiget oppslag om dette på legekontoret

Kontakte legekontoret

Me oppmodar befolkninga til å bruke våre digitale plattformer helsenorge.no og pasientsky. Dersom ein ikkje kan ta elektronisk kontakt, eller viss det haster å få kontakt, må ein ringe.

Nummer til legevakt 116 117 og naudnummer 113 skal berre nyttast ved akutt behov.

Hvis du trur du er smitta

Pasientar med luftvegsinfeksjon skal ikkje komme til legekontoret utan at det er avtalt per telefon på førehand.

Ring: 53 43 70 80 eller ta kontakt med oss via digital helseportal https://minhelse.helsenorge.no/

Nummer til legevakt 116 117, eller naudnummer 113 skal ikkje nyttast.

Bruk av eigenmelding

For å redusere presset på legetenesta er retten til å nytte eigenmelding utvida til å gjelde heile arbeidsgjevarperioden (16 dagar).

Arbeidsgivara vert oppmoda til å akseptera at karantene vert gjennomført med bruk av eigenmelding, der det ikkje er finnes andre løysingar for å ivareta arbeidsplikta.

Tilsette i Tysnes kommune vert oppmoda om å nytta eigenmelding og ikkje be om sjukemelding innanfor arbeidsgjevarperioden.

HELSESTASJON, SKULEHELSE- OG JORDMORTENESTA

Sist oppdatert: 20.03.20, kl. 10:40

Helsestasjon, skulehelsetjenesta og jordmortjenesta reduserer drifta som eit ledd i den nasjonale dugnaden for å redusere koronasmitte.

Desse områder er prioritert:

- oppfølging av nyfødte

- gjennomføre barnevaksinasjonsprogrammet

- 6 vekers konsultasjon

- følge opp barn, unge og familier med spesielle behov

Andre avtaler på helsestasjon, skulehelsetenesta og HFU (helsestasjon for ungdom) vert utsett.

Helsesjukepleiarar og jordmor vil framleis vere tilgjengelig på telefon og e-post.

Ta gjerne kontakt om de har spørsmål eller har behov for råd, rettleiing og samtalar. Dette gjelder både for foreldre, småbarn, skulebarn, ungdom og dei gravide.

 

Svangerskapskontrollar på helsestasjon vil gå som normalt. Heimebesøk etter fødsel vert erstatta med konsultasjon på helsestasjonen.

  • Føl helsedirektoratet sine generelle anbefalingar angåande hygiene og karantene (https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/ )
  • Dersom du fyller kriterier for karantene kan du ikkje møte opp på helsestasjon eller legekontor
  • Avlys planlagt time dersom du har lette forkjølelsessymptom, telefonkonsultasjon med jordmor er mogleg
  • Partner kan ikkje bli med på konsultasjon

 

Angåande fødsel: Dersom du oppfyller kriterier for karantene må du informere fødeavdeling på telefon, før du kjem til fødeavdelinga. (sjå Helse Bergen og Helse Fonna om poliklinisk besøk, opphald i fødeavdeling og på barsel).

 

Kontaktinfo helsestasjon, skulehelsetenesta og jordmor:

Felles nummer til helsestasjon :  53 43 70 86

Helsesjukepleiar born 0-5 år
Camilla Søreide Helland: 476 18 785

Helsesjukepleiar i skulen
Kathrine Berrefjord: 415 61 740

Jordmor
Elisabeth Hatteberg: 909 47 711

Familierettleiar
Ruth Johanne Dalland: 902 89 644

 

Link til offentlig informasjon til barn og unge og til deg som forelder eller gravid:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/rad-for-gravide-barn-og-ungdom/

 

Me ber om at dykk ikkje møtar på helsestasjonen utan avtale. Me vil så langt det er mogleg unngå fysiske møte i perioden me er i no. Hovuddelen av dei tilsette sitt på heimekontor etter oppmoding frå nasjonale myndigheiter, og huvedinngongen til rådhuset er låst. Dersom du har behov for konsultasjon må dette avklarast per telefon.

Ved sjukdomssymptom som luftveisplager, feber eller hoste vert timen utsatt.

Me oppmoder om god håndhygiene. Vask hender og bruk håndsprit når de kjem og når de går. Unngå nærkontakt med andre.

PSYKISK HELSETILBOD TIL BORN OG UNGE

Oppdatert 23.03.20, kl. 09:45

Vert dagane lange og krevjande? Ønskjer du nokon å snakke med?

Helsesjukepleiar og psykisk helsearbeidar er på arbeid kvar dag, og ønskjer at du ringjer om du har spørsmål eller berre treng nokon å snakke med. Tilbodet er open for alle barn og unge, og er heilt uforplitkande.

Du kan nå oss på tlf.  53 43 70 86, mellom kl 08-16.

Utanfor kontortid oppmodar med deg om å kontakte Kirkens SOS på tlf. 22 40 00 40, eller alarmtelefonen for barn og unge som er døgnopen, tlf. 116 111.

PSYKISK HELSETILBOD TIL VAKSNE

Sist oppdatert: 23.03.20, kl. 09:42

 

Innan psykisk helse vil behov for heilt nødvendig helsehjelp, akutte og kritiske tilfeller verte dekka. Det vert ingen samtaler på kontoret framover. Det vert tilbudt telefonsamtaler.

Ta kontakt med Synnøve Espelund: 977 01 407

BARNEVERNTENESTA

Sist oppdatert: 16.03.20, kl. 17:20

Karantene, isolasjon og manglande dagtilbod, kan føre til at born som opplever vanskelige heimesituasjonar er endå meir sårbare enn vanleg. Det er derfor viktig at born og vaksne kontaktar barneverntenesta når dei vert uroa for om eit barn er i behov for hjelp.

 

Tilsette i Barneverntenesta i Tysnes kommune er tilgjengelige på telefon og e-post på dagtid:

Barnevernkonsulent Eva S. Grov

Tlf: 902 51 107

E-post: eva.grov@tysnes.kommune.no

 

Barnevernkonsulent Mailinn H. Helland

Tlf: 902 42 844

E-post mailinn.helland.hagen@tysnes.kommune.no

 

Tiltaksarbeidar Elin Kleppe

Tlf: 996 46 397

e-post: elin.kleppe@tysnes.kommune.no

 

Barnevernleiar Ingvild A. Hustad

Tlf: 971 00 486

E-post: ingvild.a.hustad@tysnes.kommune.no

 

Tysnes kommune har avtale med Bergen barnvernvakt som har opningstider på kveld og natt: 55 36 11 80

Sjå heimesida for meir info:

https://barnevernvakten.no/kommuner/bergen-kommune

NAV TYSNES

Sist oppdatert: 19.03.20, kl. 19:30

Privatpersoner som ønskjer kontakt med NAV:

www.nav.no
NAV: 55 55 33 33      (08.00-15.30)

 

Økonomisk sosialhjelp:

Søknadsskjema for økonomisk sosialhjelp kan du skrive ut frå Tysnes kommune sine heimesider.

Viss du ikkje har mogligheit til å skrive det ut sjølv, kan du kontakte rådhuset på telefon for å gjere avtale om å hente skjema: 53 43 70 00

Ferdig utfylt skjema med vedlegg kan sendast i posten, eller leverast til sakshandsamar etter avtale.

 

For bedrifter:

Nav.no vert løpande oppdatert med informasjon til arbeidsgivara på nav.no/bedrift

Bedrifter som treng bistand utover det ein finner på nav.no, kan ringe Arbeidsgivertelefon eller ta kontakt på e-post:

E-post: nav.stord.sunnhordland.marknad@nav.no 

NAV Arbeidsgivertelefon: 55 55 33 36

SKULAR OG BARNEHAGAR

Sist oppdatert: 31.03.20, kl. 10:00

Barnehagar og skular er stengt frå og med fredag 13. mars, og foreløpig til over påskeferien.

Arbeidstakarar med samfunnskritiske funksjonar vil få tilsyn til sine barn ved behov. Dersom ein av omsorgspersonane har ein samfunnskritisk funksjon og den andre ikkje har det, skal tilsyn ivaretakast av den som ikkje arbeider i en samfunnskritisk funksjon. Ansvar for born skal ikkje overlatast til besteforeldre då eldre vert rekna som ei utsatt gruppe. For å få tilsyn må difor følgjande være oppfylt:

- anna omsorgsperson i hushaldet kan ikkje ivareta tilsyn av barnet ut frå at den også har ein samfunnskritisk funksjon.

- det av andre grunnar ikkje er mogleg å overlate tilsyn til den anna omsorgspersonen i hushaldet. Til dømes ved eineomsorg, sjukdom eller anna.

- kommunen vil også gje eit omsorgstilbod for barn med særlege behov.

Samfunnskritiske funksjonar

Dei 15 funksjonane som er ivareteke i regjeringa si retningsline er:

1. Styring og kriseleiing
2. Forsvar
3. Lov og orden
4. Helse og omsorg
5. Redningsteneste
6. IKT og tryggleik i sivil sektor
7. Natur og miljø
8. Forsyningstryggleik
9. Vatn og avløp
10. Finansielle tenester
11. Kraftforsyning
12. Elektroniske kommunikasjonstjenester
13. Transport
14. Satelittbasterte tenester
15. Apoteka

Regjeringa har oppdatert lista over rollar i kritisk samfunnsfunkjsonar innan matvare- og drivstofforsyning, sjå info her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/disse-ansatte-i-kritiske-samfunnsfunksjoner-far-tilbud-om-barnehage-og-barneskole/id2693623/

Om den einskilde tilsette innanfor desse områda har samfunnskritiske funksjonar, må vurderast mot overordna samfunnstryggleik.

Søknad om tilsyn

Førespurnader om tilsyn vert handsamma av kommunen gjennom kommunal kriseleiing.

Retten til tilsyn er avgrensa til å ivareta heilt naudsynt drift av samfunnskritiske funksjonar og barn med særskilte behov. Dersom ein av foreldra har oppsetjing mot samfunnskritisk funksjon som til dømes heimevern, sivilforsvar, røde kors med vidare, er det først når vedkomande faktisk blir kalla inn til oppdrag at det vert utløyst rett til tilsyn.

Det vert lagt opp til at den einskilde verksemd melder inn på vegne av sine tilsette. Behov for tilsyn kan meldast per e-post:

korona-beredskap@tysnes.kommune.no

Betaling for barnehage og SFO

Me viser til melding frå regjeringa om at foreldre ikkje skal betala for barnehagar og SFO i tida det er stengt grunna korona-utbrotet.

 https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/foreldre-slepp-a-betale-for-barnehage-og-sfo/id2693855/

Tysnes kommune ber om at allereie utsendte faktura for mars vert betalt som vanleg. Fakturaen for april utgår. Viss stenginga vert forlenga vil evt. seinare fakturaer bli redusert. Ein skal berre betalar for dei dagane som barnehagen/SFO har vore open.

OMSORGSSENTER

Sist oppdatert: 16.03.20, kl. 17:20

Me ber om forståing for at omfang av besøk vert begrensa i perioden me er i no.

Me er veldig glad og takknemlig for alle besøkande på vår sjukeheim, men det er viktig å hugse på at mange av dei som bur hos oss er sjuke og dermed kan være sårbarefor virus og sjukdommar.

Koronasmitte utgjør ein risiko for våre bebuaren og me gjør alt me kan for å hindre smitte.

Hovudinngangen til omsorgssenteret vil vera låst. Me ber om at ein tek kontakt på telefon viss ein ønskjer å avtale besøk.

Avdeling Fjorden: 417 07 982

Avdeling Nuten: 417 07 980

Avdeling Såto: 417 07 981

HEIMESJUKEPLEIEN

Sist oppdatert: 16.03.20, kl. 17:20

Kommunen reknar med at tilbodet i heimesjukepleien oppretthaldast som vanleg. Me oppmodar alle pårørande å følgje nasjonale råd, og spesielt ta omsyn til at eldre er i riskikogruppa. Det oppmodast om å avgrensa både antall besøkande og antall besøk til de eldre i kommunen.

MATLEVERING

Sist oppdatert: 16.03.20, kl. 17:20

Det blir matlevering som normalt i kommunen.

BIBLIOTEK, BASSENG OG TYSNESHALLEN

Sist oppdatert: 16.03.20, kl. 17:20

I samsvar med nasjonale retningslinjer blir både bibbliotek, basseng og Tysneshallen stengt. Stenginga omfattar også meirope bibliotek og gjeld inntil vidare

DEN NORSKE KYRKJA

Sist oppdatert: 30.03.20, kl. 12:00

Den norske kyrkja er oppteke av å være tilgjengeleg og til stede også i en krisetid, men det vil skje på andre måtar enn til vanlig.

Gudstenestar i Tysnes kyrkjene er avlyst inntil vidare.

Du kan finne digitale fellesskap og direktesendingar på www.kirken.no

Gravferder
Gravferder kan gjennomførast i kyrkjer og kapell med næraste pårørande til stades, inntil 25 personar.

Dåp
Dåp kan gjennomførast dersom det er særleg grunn til det i, samråd med kommunelege.

Vigsel
Vigsel (bryllaup) kan gjennomførast dersom det er særleg grunn til det, i samråd med kommunelege.

Konfirmasjon
Konfirmasjonane på Tysnes er utsatt til september.

HYTTETURISTAR OG REISER INN TIL KOMMUNEN

Sist oppdatert: 31.03.20, kl. 11:00

Regjeringa har vedteke ei forskrift som forbyr overnatting på fritidseigedom i anna kommune enn kommunen der ein har folkeregistrert adresse:


§ 5. Forbud mot opphold på fritidseiendom i annen kommune enn hjemstedskommunen

Personer forbys å overnatte på fritidseiendom i annen kommune enn der vedkommende er folkeregistrert. Strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn som er nødvendig for å avverge store materielle skader tillates.

Personer som er i karantene etter § 2 fordi de deler husstand med en som er bekreftet smittet av SARS CoV-2-virus, kan likevel overnatte i fritidseiendom i annen kommune i perioden den smittede er i isolasjon etter § 4 i forskriften.


Me oppmodar alle med spørsmål om å sjå: regjeringas spørsmål og svar om hytteforbodet

Den nasjonale forskrifta opnar ikkje for at kommunar kan gje dispensasjon eller vurdere unntak.

Etablering av ny nasjonal forskrift inneber at § 7 i lokal forskrift ikkje lenger er gyldig. Kommunale vedtak etter lokal forskrift frå før 19. mars er heller ikkje gyldige.

Intensjonen bak hytteforbodet er å hindre at for mange har opphald i ein kommune som ikkje har kapasitet i helsetenestene til å ta seg av dei som måtte bli sjuke (både av korona og anna sjukdom eller ulykke).

Den sterke oppmodinga frå nasjonale myndigheiter er å unngå unødige fritidsreiser.

HJELP TIL LOKALT NÆRINGSLIV

Sist oppdatert: 18.03.20, kl. 15:25

Mange bedrifter opplever no å væra i ein vanskelig situasjon. For dei som har behov for råd og rettleiing grunna situasjonen med korona, har Tysnes kommune gjort ein avtale med Atheno. 

Atheno tek over Tysnes kommune sin 1. linjetenesten i denne perioden. Dei kan kontaktas av lokalt næringsliv som treng nokon å rådføra seg med.

Kontaktinfo til Atheno:

E-post: atheno@post.no

Telefon: 452 89 928