Korona

Oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Tysnes kommune.

Les mer

Reguleringsplan Dalland

Tysnes kommunestyre vedtok 28.10.14 ovannemnde reguleringsplan.

Planen gjeld planlagd ny næringsverksemd på Øvre Dalland. Planområdet er i kommuneplanen i hovudssak avsett til framtidig næringsverksemd, med ein mindre del LNF–område sør i planområdet.

Kommunestyret sitt vedtak kan ihht. pbl. §§ 12-12 og 1-9, jf. fvl. kap. VI, påklagast til fyl­kesmannen i Hordaland. Ev. klager skal vera skriftleg og sendast Tysnes kommune, Rådhu­set, Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal innan 08.01.15

Ev. krav om erstatning må vera sett fram for Tysnes kommune innan 3 år frå denne off. kunngjeringa av vedtaket, jfr. pbl. §§ 15-2 og 15-3.