Koronainformasjon

Les mer

Referat frå årsmøte 20.05.2021

Årsmøte i Tysnes Idrettsråd
Kommunestyresalen på rådhuset i Uggdal
20.05.2021 kl. 19
 
Frammøtte:
Torstein Fjeldet Lunde, styret og Lundegrend IL
Magne Storesætre, styret og Onarheim IL
Marit Nancy Allard Gjøvåg, styret og Reksteren IL
Rita Teigland, styret og Båtlaget Njord/Tysnes
Ole Christian Kjerrgård, styret og Njardar IL
Tore Økland, Njardar IL
Maren Leite, Tysnes IL
Lars Kristian Brekke, Tysnes Enduro Klubb
Gunars Balodis, Tysnes Enduro Klubb
Arvid Berntsen, Reksteren IL
Stein Olav Møllerup Skaten, Onarheim IL
Svein-Ole Johansen, Reksteren IL
Rebekka Høgestøl, kulturkonsulent, Tysnes kommune
Synnøve Bakke, kulturkonsulent, Tysnes kommune
Kåre Martin Kleppe, ordførar, Tysnes kommune
Anne-Kristine Aas, Hordaland idrettskrets
 

Saksliste:

1. Godkjenning av frammøtte representantar
Alle lag har høve til å stilla med 2 representantar i tillegg til valde representantar frå styre. Alle frammøtte representantar vart godkjent.
 
2. Val av møteleiar
Torstein Fjeldet Lunde vart vald til møteleiar.
 
3. Val av protokollførar
Synnøve Bakke var vald til protokollførar
 
4. Val av representantar til underskriving av protokoll
Tore Økland og Ole Christian Kjerrgård vart valde til å skrive under protokollen.
 
5. Godkjenning av innkalling
Innkallinga vart godkjent.
 
6. Godkjenning av sakslista
Sakslista vart godkjent.
 
7. Godkjenning av forretningsorden
Forretningsorden vart godkjent
 
8. Årsmelding for idrettsrådet
Årsmeldinga vart godkjent slik den ligg føre.
 
9. Rekneskap, økonomisk melding frå styret, melding frå kontrollutvalet.
Rekneskapen vart godkjent slik det ligg føre.
 
10. Forslag til arbeidsprogram
Arbeidsprogram 2021
• Det skal arbeidast for at Idrettsrådet arrangerer eit aktivitetsleiarkurs for barneidrett
• Idrettsrådet ønskjer å delta på laga sine årsmøte.
• Arbeida for lågterskeltilbod i helger og feriar.
• Oppfølging idrettslaga på rapporteringsplikter, søknadsfristar m.m.
• Arbeida for kommunal ordning for dekking av aktivitetsutgifter for økonomisk vanskelegstilte.
Arbeidsprogrammet vart godkjent slik det ligg føre.
 
Det kom i tillegg forslag om felleskursing i økonomi og i programmer som KlubbAdmin og Min idrett.
 
11. Innkomne framlegg og saker
a. Fordeling kommunale idrettsmidlar 2020, sjå vedlegg Fordelinga som ligg føre vart vedteke.
b. Fordelingsnøkkel lokale aktivitetsmidlar (LAM) Fordelingsnøkkel som ligg føre vart vedtatt.
c. Samarbeidsavtale mellom Tysnes idrettsråd og Tysnes kommune Samarbeidsavtalen vart godkjent slik den låg føre.
 
12. Budsjett 2021
Budsjettet vart godkjent slik det ligg føre.
 
13. Val Styret må ha minst to representantar frå det minst representerte kjønn. I dette tilfelle kvinner. Forslaget frå valnemnda kunne derfor ikkje vedtakast slik det låg føre. Løysing var at Torstein Fjeldet Lunde foreslo å flytte seg sjølve til vararepresentant, medan Trine Fossdal gjekk inn som styremedlem istadanfor vararepresentant.
 
a. Val av styremedlemar
Vedtak:
Magne Storesætre attval 2 år
Jon Arvid Kleppe ny 2 år
Roger Hustad ny 2 år
Trine Fossdal ny 1 år
Marit Nancy Allard Gjøvåg ikkje på val
Ole Christian Kjerrgård ikkje på val
 
Vararepresentantar:
Geir Mehammer ny 1 år
Torstein Fjeldet Lunde ny 1 år
 
b. Val leiar, nestleiar og kasserar
Vedtak:
Leiar: Jon Arvid Kleppe 1 år
Nestleiar: Magne Storesætre 1 år
Kasserar: Marit Nancy Allard Gjøvåg 1 år
 
c. Val kontrollutval
Vedtak:
Medlem: Lea Rehling Qvistgaard attval 1 år
Medlem: Stein Olav Møllerup Skaten ny 1 år
Varamedlem: Arvid Berntsen attval 1 år
 
d. Val representantar til idrettskrinsting Vedtak: Styreleiar
 
e. Val av valnemnd
Vedtak:
Leiar: Vegard Aslaksen attval 1 år
Medlem: Bjarte Erstad attval 1 år
Medlem/vara: Mailinn Helland Hagen attval 1 år
 
Tysnes,
_________________ _________________
Ole Kristian Kjerrgård Tore Økland

Kontakt oss

Morten Anthonessen

Rådgjevar idrett
922 61 413
morten.anthonessen@tysnes.kommune.no

 

Adresse: Rådhuset
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal