Råd for menneske med nedsett funksjonsevne

Rådet skal arbeida for at menneske med nedsett funksjonsevne blir sikra open, brei og tilgjengeleg medverknad i arbeidet med saker som er særleg viktige for dei. Dette gjeld mellom anna tilkomst, arbeid mot diskriminering på grunnlag av nedsett funksjonsevne og tenester for menneske med nedsett funksjonsevne.

Namn: Tittel/Arbeidsopp-gåver: Tlf.nr.: E-postadre.
Benedicte Lundevold Leiar 97648965 benedicte.lundevold@outlook.com
Vigdis Frugård Tvedt Nestleiar 48041735

vigfru@gmail.com

Thorbjørn Olafsen Medlem   thorbjørn.olafsen@gmail.com
Else Marie Særsten Medlem 45667177 else.marit.sarsten@tysnes.kommune.no
Lars Enes Medlem 90085208 lars.enes@tysnes-kraftlag.no
Arne Skutlaberg Varamedlem    
Olav Kilen Varamedlem    
Johanna Dalland Varamedlem    

Sekreteriat: Fellestenesta - telefon 53 43 70 00. E-post: post@tysnes.kommune.no

Kontakt oss

Administrasjon

Telefon: 53437000

Telefax: 53437011

E-post: post@tysnes.kommune.no

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal