Personal

Hovudoppgåver:

Under personal ligg følgjande hovudoppgåver:

 • Rekruttering og arbeidsavtalar
 • Oppfølging sjukemelde og bedriftsintern attføring
 • Drift av internkontrollsystem for HMT
 • Tolking av avtaleverk, og drøftingar og samarbeid med fagforeiningane
 • Informasjon, opplæring og organisasjonsutvikling
 • Gje råd og rettleiing til leiarar og tilsette
 • Permisjonssøknader
 • Saksførebuing til
  • arbeidsmiljøutval
  • administrasjonsutval
  • forhandlingsutval
  • tilsetjingsutval
  • akanutval
 • Utvikling og ajourhald av aktuelle reglement og retningsliner
 • Velferdstiltak
 • Verne- og miljøarbeid

 

KLP

Ved spørsmål om din pensjon via KLP kan du ta kontakt KLP-kontakt:
Stine Holum Gjersvik
E-post: shg@tysnes.kommune.no
Tlf: 917 99 375

Har du planar om å søkja AFP eller alderspensjon i KLP, oppmdar me om å ta kontakt med KLP-kontakt fire månader i førevegen.

På KLP si heimeside finn du informasjon om pensjon, skadeforsikring, eigedom, finans og lån: www.klp.no

Du kan logge inn på Mi Side hos KLP for å:

 • sjå pensjonsoppteninga di
 • sjå den framtidige pensjonen din
 • finna relevant informasjon om pensjon
 • søkje om pensjon

 

Statens pensjonskassse  (SPK)

Ved spørsmål om din pensjon via SPK kan du ta kontakt SPK-kontakt:
Astrid Heldal
E-post: astrid.heldal@tysnes.kommune.no
Tlf: 947 85 158

På SPK si heimeside kan du mellom anna finne informasjon om bustadslån, forsikringar og pensjon for deg som er medlem.

Du kan logge inn på Mi side på SPK for å:

 • sjekka bustadlånet ditt
 • simulera alderspensjnen din
 • sjekke opptjeningstid
 • sjå dine saker og henvendingar hos Statens pensjonskasse.

 

Hovudverneombod

Hovudverneombod i Tysnes kommune er Synnøve Uglehus Sundal.

Sjå alle verneomboda i kommunen her.