NAV-Sosial


Nav sin visjon: Me gjev menneske muligheiter

Kommunal tenestemeny

 • Råd og rettleiing
 • Økonomisk sosialhjelp
 • Økonomisk retleiing/gjeldsrådgjeving
 • Kvalifiseringsprogram og kvalifiseringsstønad
 • Tiltak og oppfølging av rusklientar

Statleg tenestemeny 

 • Einslege forsørgjarar
 • Individstønad
 • Dagpengar
 • Sjukepengar
 • Arbeidsavklaringspengar
 • Uførepensjon