Korona

Oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Tysnes kommune.

Les mer
Bilete av ExplorerBob fra Pixabay

Nasjonal tilskotsordning for å inkludere barn og unge

Kven kan søkje

Offentlege instansar, private aktørar og friviljuge aktørar vil kunne søkje om tilskot.

Formålet med ordninga

Formålet med tilskotsordninga er å motverke og/eller dempe konsekvensane av fattigdom blant barn og unge. Tilskotsordninga skal vere eit verkemiddel for å betre moglegheitene for at fleire born og unge skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavehenig av foreldras inntekt og sosiale situasjon.

Informasjon til alle søkjarar

Årets utlysning vil bli publisert seinast 13. november 2020. Alle som vil søkje vert tilrådd å lese lysninga nøye. Det skal søkjast via: Bufdirs søknadsportal

Søknadsskjemaet vert publisert innan 13. november 2020.

Søknadsfristen er 4. desember 2020.

For meir informasjon, sjå: bufdir.no

 

Kontaktperson i Tysnes kommune:
Trine-Lise Aasen
Tlf: 902 29 099