Korona

Oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Tysnes kommune.

Les mer
covid-19

Smitterisikovurdering for Tysnes kommune

Alle kommunane skal kvar veke vurdere og rapportere lokal smitterisiko til Statsforvaltaren.

Kommuneoverlegen har ansvar for å vurdere risikoen ved utbrot og den generelle smittesituasjonen i Tysnes kommune. Risikovurdering vurderer epidemiologisk situasjon, spreiingspotensial og forventa sjukdomsbyrde.

På bakgrunn av desse vurderingane, og den epidemiologiske situasjonsrapporten for fylka som FHI gjer ut kvar veke, ser Statsforvaltaren på behovet for samhandling av smitteverntiltak mellom kommunane.

Situasjonsvurdering

Det er per no ingen påviste tilfelle av Covid 19. Det har over tid ikkje vore noko underliggjande smittesituasjon lokalt. Kapasitet i helse og omsorgstenester er normal og kapasitet til å teste, vaksinere og spore er på normalt nivå. Me vurderer at tenester for sårbare barn og unge og andre grupper vert oppretthalde med tilnærma normal drift.

Risikonivå i Tysnes kommune i veke 8 er på nivå 1.

Smitterisiko sist vurdert: 26. februar 2021

 

Folkehelseinstituttet sin tabell over risikonivå

Risikonivåer

 

Beskrivelse

Nivå 1

(Kontroll)

Ingen eller få påviste tilfeller, men mulighet for oppblussing.

 

 

Nivå 2

(Kontroll med klynger)

Lokale og regionale utbrudd som kontrolleres. Insidensen er gjerne noe varierende som følge av utbrudd. Tilfellene kan være begrenset til visse grupper, og bare en liten andel (under 10 %) har ukjent smittesituasjon. Testing og smittesporing håndteres greit.

Nivå 3

(Økende spredning)

Økende insidens utenom avgrensete utbrudd og fare for rask akselerasjon i insidens. Tilfellene er dels sporadiske og dels klynger i ulike miljøer. Rundt 10 – 20 % har ukjent smittesituasjon. Kapasitet for smittesporing og testing er under press.

Nivå 4

(Utbredt spredning)

Høy og raskt økende insidens utenom avgrensete utbrudd. Press sykehusenes kapasitet. Økende insidens eller flere utbrudd i sårbare grupper. Rundt 20 – 30 % har ukjent smittesituasjon. Økende insidens av innleggelser og dødsfall. Kapasitet for smittesporing og testing er overbelastet.

Nivå 5

(Ukontrollert spredning)

Ukontrollert spredning i samfunnet og fare for å overskride sykehusenes kapasitet. Akselererende insidens utenom kjente utbrudd. Mer enn 30 % har ukjent smittesituasjon. Smittesporing er ikke gjennomførbart for mange tilfeller pga. kapasitetsmangel.

 

Her finn du informasjon om risikovurdering hos fhi.no

Her finn du oversikt over risikonivå i Vestland