2017 val

Levera listeforslag til valet i 2023

Parti og andre grupper kan stille liste til kommunestyrevalet i 2023.

Listeforslag må vera motteke elektronisk, eller på papir, innan fristen: fredag 31. mars 2023 klokka 12:00.


Listeforslag skal reknast som innlevert når det er kome inn til kommunen. Posten må vere komen fram, eller forslaget må vere levert direkte, innan fristen.
Fristen er absolutt og listeforslag mottekne etter frist vil verta avvist.

Tysnes kommune oppmodar alle som stiller listeforslag om å nytta elektronisk løysing.

 

Elektronisk listeforslag:

Valdirektoratet har utvikla ei elektronisk løysing for listeforslag som kan nyttast til å oppretta listeforslag, samla inn underskrifter og levera listeforslag ved kommunestyrevalet.

Den elektroniske løysinga er laga for å gjera prosessen enklare, men følgjer same regelverk og fungerer på tilsvarande måte som papirløysinga.

For registrering av elektronisk listeforslag kan ein nytte denne lenkja: Listeforslag (valg.no) 

Rettleiing for utarbeiiding og innlevering av elektronisk listeforslag, finn de her: Opprette elektroniske listeforslag - Valgdirektoratet 

Det er valfritt om ein ønskjer å nytte seg av den elektroniske løysinga, eller om ein vil levera listeforslag på papir.

 

Papirbasert listeforslag:

Dersom de ønskjer å utarbeide listeforslag på papir, ønskjer me at de nyttar Valgdirektoratet sine malar. Desse finn de på Valgdirektoratet sine sider: Listeforslag på papir - Valgdirektoratet

Registrerte parti kan nytta mal "Listeforslag forenkla regelverk".

Listeforslag kan leverast elektronisk, pr. post eller fysisk til post@tysnes.kommune.no eller

Tysnes kommune
v/valadministrasjonen
Uggdalsvegen 301
5685 Uggdal

Dersom det er ønskjeleg med rettleiing i arbeidet med listeforslag, kan de sende ein førespurnad via e-post: post@tysnes.kommune.no

 

Listeforslag må innehalda:

  • Listeforslaget må ha ei overskrift som viser kva parti/gruppe forslaget går ut frå.
  • Namnet må ikkje vere mogleg å forvekslast med andre, og registrerte pari skal nytta partiet sitt registrerte namn i listeoversikta (ikkje lokalavdelinga sitt namn).
  • Kva val og valdistrikt lista gjeld for: Kommunestyrevalet i Tysnes kommune 2023
  • Namn på kandidatane som stiller til val: minimum 7 kandidatar - maksimum 27 kandidatar (21 kommunestyremedlemmar + inntil 6.stk i tillegg).
  • Underskrift frå ansvarleg for lista.
  • Namn på tillitsvalde og tillitsutval for lista.
  • Vedlegg med oversikt over kandidatnamn, fødselsdato, bustadsadresse og e-postadresse.

Valdirektoratet har laga malar for innlevering av listeforslag til kommunestyre- og fylkestingsvalet 2023. Les meir om krav og fristar til listeforslag på valg.no

Kontakt oss

Administrasjon

Telefon: 53437000

Telefax: 53437011

E-post: post@tysnes.kommune.no

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal