Vedtak av plan

Kommunal og distriktsdepartementet, KDD  stadfesta 07.03.23

reguleringsplan for Elsakervågen Industriområde. Plan-ID 2018-22.

 

Kommunestyret godkjente planen 02.02.22 med motsegn frå Statsforvaltaren i Vestland.

Motsegn vart ikkje teke til følgje, departementsvedtak kan ikkje påklagast, planen er juridisk bindande.

 

904 Plankart Elsakervågen A2 KDD 07 03 2023.pdf

01 - Omega Areal - Føresegner - Elsakervågen - KDD 07 03 2023 - oppdatert 10 03 2023.pdf

Stadfesting KDD.pdf                

                                           ---------------------------------------

Godkjent planprogram

Formannskapet godkjente 23.03.23. Planprogram for Trafikktryggleiksplan Tysnes Kommune 2024-2027

TT-plan er kommunen sitt styringsverktøy i arbeid med trafikktryggleik, og for å sikre at trafikktryggleiken sikrast på ein god måte i heile kommunen og i alle aktivitetar.

Oppdatert plan er ein føresetnad for å søke om statlege midlar til tiltak.

Har du innspel knytt til trafikktryggleik i Tysnes kommune er frist for innsending satt til 22.04.23.

Innspel sendast digitalt til post@tysnes.kommune.no, eller brev Tysnes kommune, Rådhuset, Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal.

Merk sendinga: Innspel Trafikktryggleik                          

 

Planprogram TT-plan Tysnes kommune 15.03.2023.pdf.pdf