I medhald av plan- og bygningslova§ 12-12 har Tysnes Kommunestyre 15.desember 2022 sak PS 49/22 vedtatt følgjande plan:

Detaljreguleringsplan Alsaker Brygge Sør.

Vedtaket gjeld endring av detaljreguleringsplan vedteke 25.04.2017

Føremål med reguleringsendringa er å legge til rette for eit landbasert oppdrettsanlegg med tilhøyrande infrastruktur.

Reguleringsendringa har følgjande dokument :

Plankart 26.09.22

Føresegn 06.10.22

Planomtale 06.10.22

Vedtak PS 49/22 15.12.22

Ny vurdering Statsforvaltaren.pdf

Statsforvaltaren i Vestland trekk i brev datert 30.01.2023 sine motsegn til reguleringsplanen, kommunen sitt vedtak er juridisk bindande.

Planvedtaket kan påklagast, jf. Forvaltningslova § 28

Klagefrist er sett til 22.02.2023

Eventuell klage må vera skrifteleg og skal sendast til: Tysnes kommune, Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal eller som e-post til post@tysnes.kommune.no