Korona

Oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Tysnes kommune.

Les mer
Årbakka

Kulturmidlar 2018

Kulturmidlar til allment kulturarbeid: Lag og organisasjonar kan søkje. Tilskotet skal gå til lag og organisasjonar si drift og aktivitet til målretta arbeid med kulturformidling, kulturvern, litteratur og handlingsboren kunnskap. 

Årsmelding og rekneskap for 2017 og budsjett for 2018 skal leggast ved søknad.

Arbeid for born og unge vert prioritert og vektlagt.

 

Kulturmidlar til ungdomslaga:

Vi minner ungdomslaga om å senda inn søknad vedlagt årsmelding og rekneskap for 2017 og budsjett for 2018.

 

Kulturmidlar til song- og musikklag

Søknader med vedlegg vert å sende til Tysnes kommune.

Skjema for tildeling

Avskrivingsgrunnlag

 

Lag som tek imot stønad frå kommunen må godta bruk av følgjekort på sine opne arrangement.

Søknader med vedlegg og opplysningar om kontonr. vert å senda til Tysnes kommune, Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal eller epost: post@tysnes.kommune.no

Søknadsfristen for alle tre stønadsordningane er i år 03.04.18