korona kvit bakgrunn

Kommunal kriseleiing 12.03

Her er hovudpunkta frå møte i kommunal kriseleiing (KKL) fredag 12. mars

Ingen ny tilfelle med Covid-19 på Tysnes i veke 9

I veke 9 fekk ein personar på Tysnes påvist Covid-19. Dette er importsmitte, personen er smitta utanfor Tysnes. To nærkontaktar sitt i karantene på Tysnes. Desse skal testast igjen før dei kan avslutte karantene. Det er ikkje avdekka nye smittetilfelle i Tysnes kommune etter 5. mars.

Koronavaksine

Vaksineringa med Astra Zeneca er mellombels stansa i samsvar med nasjonale føringar. Tysnes kommune har nokon ubrukte dosar med Astra Zeneza. Dei har god haldbarheit og vil bli oppbevart etter retningslinene.  

Tysnes kommune forventar 8 hetteglas med vaksine av typen Comirnaty i veke 11.

Alle som får tilbod om vaksinering vil bli kontakta på telefon av legekontoret. Du finn oppdatert informasjon om koronavaksinering i kommunen her: Koronavaksine i Tysnes kommune

Tysnes kommune jobbar no med å skaffe ein digital løysing kor befolkninga kan melde seg opp til tidspunkt for vaksinering, etter kvart som me kan tilby vaksine til fleire.

Informasjon om koronavaksine frå Folkehelseinstituttet finn du her: FHI om koronavaksineprogrammet

Tiltak i Tysnes kommune

Me viser til at nasjonale reglar og retningslinene i sin heilhet også gjeld for Tysnes kommune. Oppdatert informasjon kan du finne på www.helsenorge.no/koronavirus, eller ved å følgje lenkja under:

HelseNorge.jpg

Status for dei einskilde tenesteområda i kommunen vert oppdatert her: Samla informasjon om tiltaka i Tysnes kommune

Oppdatert informasjon kvar fredag innan kl. 16:00

I samband med møter i KKL, vil me legge ut oppdatert informasjon på kommunen si heimeside kvar fredag, innan klokka 16:00.

Trong for møter i KKL vert vurdert løpande. Per no har KKL ein rådgjevande funksjon.

Neste planlagde oppdatering er fredag om ei veke. Dersom situasjonen i Tysnes kommune endrar seg, vil me publisere informasjon fortløpande.