Me kan skaffe følgjande kart

  • Digitale kart i FKB-B over store delar av kommunen.  I område med tettast busetnad, er det detaljert høgdegrunnlag (ekvidistanse 1 m).
  • Digitale økonomiske kart over kommunen konstruert i 1998.
  • Kommunen har eigen kartbase for vatn og avløp som me jobbar med å få komplett.
  • Analoge økonomiske kart i målestokk 1:5000 konstruert i 1988.
  • Analoge tekniske kart i målestokk 1:1000 over delar av kommunen med tettast busetnad, konstruert i tidsrommet 1968 - 1988.