Pengar

Gebyr for arbeid etter matrikkellova

Faktura for arbeid etter matrikkellova vert sendt ut saman med protokoll frå oppmålingsforretning til rekvirenten. Arbeid rekvirert hos kart- og oppmålingsavdelinga vert betalt etter gebyrsatsar vedteke av kommunestyret. Kva gebyrsats som gjeld er avhengig av rekvisisjonsdato.
Utdrag av gjeldande gebyrregulativet finn ein i menyen til venstre.

Kommunen krev i tillegg at det blir dekka naudsynte tinglysingsgebyr og evt. dokumentavgift.