Leik i Vågsmarka barnehage

Barnehagetakstar/moderasjonsordningar

Frå 1. januar 2021 gjeld følgande prisar, per månad:

100 % plass: 3230,-

80 % plass: 2860,-

60 % plass: 2490,-

 

Kostpengar

 

I tillegg kjem det kostpengar. Matprisen er 300,- for full plass.

Søskerabatt

Det vert gjeve søskenmoderasjon. Det vil seia at ein betalar full sats for 1. barnet, får 30 % reduksjon for barn nr. 2, og 50 % for barn nr. 3, 4.

Kostpengane vert ikkje redusert.

Redusert foreldrebetaling

Ein kan søkje om redusert foreldrebetaling dersom hushaldninga har lågare inntekt enn 592 167,- i året. (2021)

Søknaden gjeld for barnehageåret og det må søkjast på nytt kvart år.

Søknadsskjema finn du i menyen på høgre side. 

Dersom husstanden si samla inntekt er under 566 100,- og du har barn som fyller to, tre, fire eller fem år, eller utsett skulestart, kan du søkje om gratis opphaldstid (20 timar per veke) i barnehagen. Søknaden gjeld for barnehageåret og ein må søkje på nytt kvart år.

Vedtaket gjelder fra søknadstidspunktet og ut barnehageåret

Søkes det før 1. august, gjelder kommunens vedtak fra 1. august og ut barnehageåret. Søkes det etter 1. august gjelder vedtaket fra første hele måned etter søknadstidspunktet og ut barnehageåret.

Les meir på https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/barnehage/foreldrebetaling/moderasjonsordninger-foreldrebetaling/

Meir informasjon