Korona

Oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Tysnes kommune.

Les mer
arealplan

AVLYST: Folkemøter i samband med rullering av arealdelen til kommuneplanen

Dei planlagte folkemøtene vert mellombels avlyst. Me oppdaterar med informasjon når me veit tidspunkt for gjennomføring.

Tysnes kommune skal rullera arealdelen av kommuneplanen og for å sikre medverknad skal det difor haldast 5 folkemøter denne våren. 

Agenda for møte:

  • Kort innleiing
  • Gjennomgang av kommuneplan - samfunnsdel og arealdel
  • Kommunen sin strategi
  • Invitasjon til å koma med  innspel til ny arealdel

Det vert opna for spørsmålsrunde mot slutten av møte.

Det er sett av 2 timar pr. møte.

 

Med venleg helsing,

Morten Anthonessen

Fagansvarleg Plan