vaksinasjon sprøyter

Vaksinasjon mot sesonginfluensa og lungebetennelse.

Det blir sett av fylgjande dagar til vaksinering av personar i risikogruppene:

Fredag 26. oktober 09:00 - 15:00

Tysdag 6.november  09:00 - 15:00

Inga timebestilling, berre møt på helsestasjonen.

Me oppmodar om at alle som har høve til det, nyttar seg av desse dagane.

Pris: Influensavaksine:                         150.-

        Pneumokokkvaksine (lungebet.): 400.-

Betaling: betalingsautomat på venterom ved legekontoret.

Det vil ikkje bli gjeve rekvisisjon til drosje.

Vel møtt til TYSNES HELSESTASJON/LEGEKONTOR

 

Kven bør vaksinera seg?

Vaksinetilråding frå Folkehelseinstituttet byggjer hovudsakleg på tilrådingar frå SAGE Working Group on influenza and immunization, Verdens helseorgansiasjon (World Health Organization, WHO) og Det europeiske smittevernbyrået (European Center for Disease Prevention and Control, ECDC). I tillegg er tilrådingar frå andre land og sentrale publikasjonar når det gjeld målgrupper og influensavaksine vurdert.

Influensavaksine blir tilrådd spesielt for: 

 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med anna tilleggsrisiko skal og få tilbod om vaksinasjon
 • Personar som bur i omsorgsbustader og sjukeheim
 • Alle fra fylte 65 år
 • Barn og vaksne med:
  • diabetes type 1 og 2
  • kronisk luftvegsjukdom, hjarte- og karsjukdom, leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sjukdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar
  • særs alvorleg fedme (KMI over 40)
  • anna alvorleg og/eller kronisk sjukdom der influensa utgjer ein alvorleg helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg blir det tilrådd influensavaksine til:

 • Helsepersonell som har pasientkontakt.
 • Husstandskontaktar til immunsupprimerte pasientar
 • Svinerøktarar og andre som har regelmessig kontakt med levande grisar.

Les mer om: Influensavaksinasjonsprogrammet