Krisesenter vest IKS

Krisesenter Vest IKS

Er du blitt utsett for vald?

Ta kontakt så kan me saman prøva å finna løysningar.

Målgruppe: Kvinner, menn og born som er utsette for vald eller truslar om vald i nære relasjonar.

 

Tilbodet

Krisesenteret er eit døgnbemanna tilbod. Me er eit gratis lavterskeltilbod og du treng ingen henvisning frå hjelpeapparatet for å ta kontakt. Ingen ventetid. Me tilbyr både mellombels butilbod i trygge omgjevnader og dagtilbod. Her vil du få støtte og praktisk hjelp, råd og rettleiing og oppfølging etter opphaldet. Me har tilsette med fagleg kompetanse innan mishandlingsproblematikk, psykiatri, born og unge og fleirkulturell forståing.

 

Kontakt

Avdeling Stord: 53 41 12 12

Avdeling Haugesund: 52 72 98 84

E-post: post@krisesenteretstord.no

Heimeside: http://krisesentervest.no

Link

Krisesenterloven: http://www.lovdata.no/all/hl-20090619-044.html