Malte barnehender

Barnehagar

Nyhende og informasjon

 

Tysnes kommune har 4 barnehagar:

Lunde barnehage 

Onarheim barnehage 

Stjernereiso barnehage  

Vågsmarka barnehage

Skal du søkje om barnehageplass? Då kan du gjere det herSØKNADSKJEMA

Er det andre endringar ein ynskjer å gjere, som auke av plass, byte av barnehage bruker ein same søknadsskjema.

Frist til hovedopptaket er 1. februar

Barnehageloven § 12 a.Rett til plass i barnehage

Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med denne loven med forskrifter.

Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år i samsvar med denne loven med forskrifter.

Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt.

 

Barnehagane vert eigd og drivne av Tysnes kommune.  Styrarane har ansvar for den praktiske og pedagogiske drifta av barnehagane.

Lena Epland Sløgedal er tilsett som einingsleiar for barnehagane i Tysnes kommune. Ta gjerne kontakt om det skulle vere spørsmål: tlf: 92423380 eller på lena.e.sloegedal@tysnes.kommune.no

 

Alle barnehagane i Tysnes kommune arbeider etter strategi- og utviklingsplan for skular og barnehagar. Saman om framtida!

Visjonen for barnehagane er Glade vaksne - Glade barn!

http://www.barnehagefakta.no/kommune/1223/tysnes

Glade vaksne - Glade barn