Rullestol med bamse

Tilrettelegging for barn med nedsett funksjonsevne

Kommunen skal sikre at barn med nedsett funksjonsevne får tilfredsstillande utbytte av det ordinære barnehagetilbodet. Jfr. Lov om barnehager § 19 g

Kommunen vurderer meldingane som kjem inn, og kan gjere vedtak om tilrettelegging. I behandlinga av meldinga henter kommunen inn dokumentasjon frå andre instansar som er relevante for barnet. Om barnet får tilretteleggingstilskot disponerer barnehagen midlane saman med føresette slik at barnet får tilfredsstillande utbytte av det ordinære barnehagetilbodet.

Melding/søknad om tilretteleggingsmidlar sender du til:

Tysnes kommune, eining for barnehage, Uggdalsvegen 301, 5685 UGGDAL

eller epost til: post@tysnes.kommune.no

Kontakt oss

Born og utdanning

Telefon: 53437000

Telefax: 53437011

E-post: post@tysnes.kommune.no

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal