Skjema A-Å


B
Barnehage - Permisjon og oppseiing
Barnehagesøknad - ny plass
Begjæring om seksjonering
Bekymringsmelding til barnevernstenesta

D
Dispensasjon

E
Eigenmeldingsskjema
Endring av plass i barnehage og byte av barnehage
Erklæring om arealoverføring

I
Individuell plan - søknad
Informasjonsskriv nytilsette

L
Ledige stillingar

M
Melding om fødsels-og adopsjonspermisjon- versjon 1-1
Melding om tilrettelegging av barnehagetilbod for barn med nedsatt funksjonsevne

O
Omsetnadsoppgåve for alkohol

R
Rammer og retningsliner for taksering
Rekvisisjon av oppmålingsforretning for søknadspliktige tiltak etter pbl § 20-1
Rekvisisjon for oppmålingsforretning etter matrikkelova
Retningsliner for fritak for eigedomsskatt institusjonar og historiske bygg.

S
Skolefritidsordning (SFO) - Ny plass, permisjon og utmelding
Skule- og barnehagerute 2017-2018
Skule/barnehagerute 2018-2019
SLF - Skjema til bruk i landbrukssaker
Søknad om brenning til beiteføremål
Søknad om databriller
Søknad om fritak frå feiing PDF document ODT document
Søknad om fritak/endring frå renovasjonsordninga
Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede
Søknad om permisjon
Søknad om pleie og omsorgstenester PDF document ODT document
Søknad om redusert foreldrebetaling
Søknad om sosialhjelp
Søknad på stilling for interne søkjarar
Søknadskjema 2018/2019 eksisterande elevar
Søknadskjema 2018/2019 nye elevar
Søknadskjema for kjøp av tomt
Søknadskjema for skorstein PDF document ODT document
Søknadsskjema byggjesak
Søknadsskjema for fritak for eigedomsskatt PDF document ODT document

V
Vaksenopplæring - Grunnskole
Vedtekter for eigedomsskatt PDF document ODT document
Vigsel - tinging

W
Web-cruiter

Kontakt oss

Administrasjon

Telefon: 53437000
Telefax: 53437011
E-post: post@tysnes.kommune.no

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal