Skjema A-Å


B
Barnehage - Endring og byte
Barnehage - Ny plass (KF-119)
Barnehage - Permisjon
Barnehage - Permisjon og oppseiing
Barnehagesøknad - ny plass
Begjæring om seksjonering
Bekymringsmelding til barnevernstenesta

D
Dispensasjon

E
Eigenmeldingsskjema
Endring av plass i barnehage og byte av barnehage
Erklæring om arealoverføring

I
Individuell plan - søknad
Informasjonsskriv nytilsette

L
Ledige stillingar

M
Melding om fødsels-og adopsjonspermisjon

O
Omsetnadsoppgåve for alkohol

R
Rammer og retningsliner for taksering
Redusert foreldrebetaling /gratis kjernetid i barnehage - søknad (KF-574)
Rekvisisjon av oppmålingsforretning for søknadspliktige tiltak etter pbl § 20-1
Rekvisisjon for oppmålingsforretning etter matrikkelova
Retningsliner for fritak for eigedomsskatt institusjonar og historiske bygg.

S
Skolefritidsordning (SFO) - Ny plass, permisjon og utmelding
Skolefritidsordning (SFO) - Ny plass, permisjon og utmelding (KF-273)
Skule- og barnehagerute
Skule- og barnehagerute 2015 - 2016
Skule- og barnehagerute 2016-2017
SLF - Skjema til bruk i landbrukssaker
Søknad om databriller
Søknad om fritak frå feiing PDF document ODT document
Søknad om fritak/endring frå renovasjonsordninga
Søknad om permisjon - korr. juni 2008
Søknad om pleie og omsorgstenester PDF document ODT document
Søknad om redusert foreldrebetaling
Søknad på stilling for interne søkjarar
Søknadskjema 2016/2017 - eksisterande elevar. PDF document ODT document
Søknadskjema 2016/2017 - nye elevar PDF document ODT document
Søknadskjema for kjøp av tomt
Søknadskjema for skorstein PDF document ODT document
Søknadsskjema byggjesak
Søknadsskjema for fritak for eigedomsskatt PDF document ODT document

V
Vaksenopplæring - Grunnskole
Vaksenopplæring - Grunnskole (KF-226)
Vedtekter for eigedomsskatt PDF document ODT document

W
Web-cruiter