Kart Hopssundet

Reguleringsplan Hopssundet - mindre endring

Planavdelinga, Tysnes kommune har 30.10.2017  godkjend på delegasjon ei mindre endring i reguleringsplanen for Hopssundet

Med heimel i § 12-14 i plan- og bygningslova vert mindre endring av del av detaljreguleringsplan for Hopssundet godkjent som omsøkt.