vigsle

Frå 1. januar 2018 kan du gifta deg borgarleg i Tysnes kommune.

Alle som ønskjer det kan gifta seg i Tysnes kommune. Det er tre funksjoner i kommunen som har vigselsmyndighet: ordførar, varaordførar og rådmann.

Slik går du fram om du vil gifta deg borgarleg:

 1. For å inngå ekteskap i Noreg, må Staten først gjennomføra ei prøving av ekteskapsvilkåra. Dette blir utført av folkeregisteret ved ditt regional skattekontor. Deretter får du ein prøvingsattest som er gyldig i fire månader. Sjå skatteetatens Veien til ekteskapet – steg for steg

  Når du har motteke prøvingsattest kan du henvenda deg til kommunen for å få tilsendt skjema: Kommunale vigsler – bestilling og registering. Husk at dette må gjera i god tid, seinast fire veker før ønska bryllupsdato.

Tilbodet er gratis under desse vilkåra:

 • Brurfolka er busette i Tysnes kommune. Det er tilstrekkeleg at den eine av paret er folkeregistrert i Tysnes

 • Vigselen skjer på virkedagar mellom kl. 09.00 – 15.00

 • Kommunestyresalen vert nytta som vigslingslokale

  Tysnes kommune er i ferd med å greia ut retningsliner for vigsel for innbyggjarar frå andre kommunar. Dette vil det bli ein eigenbetaling for. Det ligg også under arbeid vurdering av å kunna gje tilbod om vigsler utover ramma for tid og stad dersom det vert naturleg.

  Etter vigselen

  Brudeparet vil få tilsendt midlertidig vigselsattest. Kommunen sender denne også til folkeregisteret som utstedar endeleg vigselsattest.

  Om du skal endra namn som resultat av vigselen, må du ordne dette sjølv. Søknad finn du på Skatteetaten sine nettsider.